Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hà Tĩnh Tháng 8 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất
lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử
dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 6.055,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 30 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 750.567,5m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 234.584,3m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 hạ so với tháng 6. Giá trị hạ thấp nhất là 0,47m tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (QT5-HT) và giá trị dâng cao nhất là 0,16m tại  TT.Phố Châu, huyện Hương Sơn (QT2a-HS).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,69m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT) và sâu nhất là -7,08m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (QT3-HS).

* Tng cha nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 hạ so với tháng 6. Giá trị hạ thấp nhất là 0,29m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7a-HT) và giá trị dâng cao nhất là 0,27m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,9m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7a-HT) và sâu nhất là -7,7m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK).

  1. Dbáo mc nước dưới đất

 Trong tháng 8 và tháng 9, mực nước tại tầng chứa nước qh có xu thế hạ đầu tháng 8 sau đó dâng dần. Tại tầng chứa nước qp mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể, riêng công trình QT5a-HT và QT5b-HS mực nước có xu thế hạ đầu tháng 8 sau đó dâng dần.