Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hà Nam Tháng 01 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Nam được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Hà Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 855,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 21 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Nam gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 256.535 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 18.855m3/ngày.

– Tầng chứa nước Holocene (qh): lớp chứa nước Holocene thượng (qh2) trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,68m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.89). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,5m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.88) và sâu nhất là -5,39m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.89); lớp chứa nước Holocene hạ (qh1) trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,48m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý (Q.83a). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,74m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.88a) và sâu nhất là -3,67m tại P. Quang Trung, TP. Phủ Lý (Q.84a).

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2) theo kết quả quan trắc tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82M1). Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,06m so với tháng 11; lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1) trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong (Q.38M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,24m tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du (Q.50a) và sâu nhất là -4,13m tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Q.36).

Xem chi tiết tại đây.