Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đồng Nai Tháng 01 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Nai được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phụcvụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Đồng Nai là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 5.907,2km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 20 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Nai gồm 4 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 93.592m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 29.465m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 3.567m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 273.213m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 3 tầng chứa nước chính.

– Tầng chứa nước Pleistocene trung – thượng (qp2-3): trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch (Q014340) mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,29m so với tháng 11. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,63m, mực nước trung bình tháng sâu nhất là -2,92m.

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng, hạ so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,19m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Q039340M1) và giá trị hạ thấp là 0,43m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,92m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -17,38m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Q039340M1).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,51m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040040M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,65m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -7,30m tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (Q714040).

Dự báo trong tháng 1/2022 và tháng 2/2022 mực nước dưới đất của tầng chứa nước qp2-3, qp1, n22 có xu thế hạ.

Xem chi tiết tại đây.