Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bình Phước Tháng 03 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bình Phước là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 6.876,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 2 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp1 là 52.962m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 398.480m3/ngày, Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 1 tầng chứa nước chính n22.

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Q223040) thuộc tầng chứa nước neogen. Mực nước trung bình tháng 2 hạ 0,84m so với tháng 1. Mực nước trong tháng nông nhất là -2,70m và sâu nhất là -3,14m.

Dự báo mực nước trong tầng chứa nước vào tháng 3 và tháng 4 có xu thế hạ.

Xem chi tiết tại đây.