Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bến Tre Tháng 08 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bến Tre được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bến Tre là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.360,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 15 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bến Tre gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 565.509m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 552.019m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 396.056m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 878.659m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 1.018.285m3/ngày.

Diễn biến mực nước: Trong phạm vi toàn tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 tại các tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) và tầng chứa nước Pliocene trung (n22) hạ so với tháng 6; tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21) dâng so với tháng 6; tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3) dâng hạ không đáng kể so với tháng 6. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,6m thuộc tầng chứa nước qp2-3 tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630030) và sâu nhất là -14,5m thuộc tầng chứa nước n21 tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630060).

Dự báo mực nước vào tháng 8 và tháng 9: các tầng chứa nước qp2-3, n22 mực nước có xu thế hạ; tầng chứa nước qp1, n21 mực nước có xu thế dâng; tầng chứa nước qp3 mực nước có xu thế dâng và hạ.

Cảnh báo mực nước dưới đất: trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây.