Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bến Tre Mùa Mưa Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bến Tre được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bến Tre là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.360,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 15 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bến Tre gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 565.509m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 552.019m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 396.056m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 878.659m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 1.018.285m3/ngày.

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô năm 11/2021 – 4/2022 tại các tầng chứa nước có cả dâng và hạ so với cùng kỳ năm trước; riêng tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) mực nước trung bình mùa khô hạ so với cùng kỳ 1 năm trước. Mực nước trung bình mùa khô nông nhất là -7,53m tầng chứa nước n22 tại thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri (Q21904T). Mực nước trung bình mùa khô sâu nhất là -14,74m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630060).

Chất lượng nước: kết quả phân tích mẫu nước mùa mưa năm 2021 tại các công trình quan trắc trong tầng chứa nước qp3 và qp2-3 cho thấy nước thuộc loại nước mặn; tầng chứa nước qp1, n22, n21 nước thuộc loại nước nhạt đến mặn, một số chỉ tiêu vượt quá giá trị giới hạn (QCVN09-MT:2015/BTNMT).

Dự báo mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2022 trong các tầng chứa nước nhìn chung có xu thế hạ so với cùng kỳ năm trước, riêng tầng chứa nước n22 mực nước có xu thế dâng.

Cảnh báo mực nước dưới đất: trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây: