Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hải Phòng Tháng 7 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất thành phố Hải Phòng được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Thành phố Hải Phòng là thành phố thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.527 km2. Trong phạm vi thành phố hiện nay có 6 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất thành phố Hải Phòng gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 125.523 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 168.005 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tng cha nước Holocene (qh)

– Lp cha nước Holocene thượng (qh2)

Trên toàn thành phố, mực nước trung bình tháng 6 dâng so với tháng 5. Giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại xã Hải Thành, huyện Dương Kinh (Q.165).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,24m tại xã Hải Thành, huyện Dương Kinh (Q.165) và sâu nhất là -1,58m tại P. Quán Trữ, Q. Kiến An (Q.164).

– Lp cha nước Holocene h(qh1)

Trên toàn thành phố, mực nước trung bình tháng 6 dâng hạ không đáng kể so với tháng 5.

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,14m tại xã Hồng Phong, huyện An Dương (Q.168) và sâu nhất là -11,84m tại P. Quán Trữ, Q. Kiến An (Q.164a).

* Tng cha nước Pleistocene (qp)

Theo kết quả quan trắc tại xã Lê Lợi, huyện An Dương (Q.167a – lớp chứa nước Pleistocene hạ qp1). Mực nước trung bình tháng 6 dâng hạ không đáng kể so với tháng 5.

  1. Dự báo mực nước dưới đất

2.1. Tng cha nước Holocene (qh)

– Lp cha nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 7 và tháng 8 dự báo mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể.

Lp cha nước Holocene h(qh1): Trong tháng 7 và tháng 8 dự báo mực nước có xu thế dâng.

2.2. Tng cha nước Pleistocene (qp): Trong tháng 7 và tháng 8 dự báo mực nước có xu thế dâng.