Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Nghệ An Tháng 01 Năm 2021

Nghệ An là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 16.490,25 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, tỉnh Nghệ An gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 688.698,6m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 136.705,0m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2020  có xu thế hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 2,02m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,37m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (QT14a-NA) và sâu nhất là -12,98m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2020 có hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 2,10m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,38m tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (QT18a-NA) và sâu nhất là -12,14m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Nghệ An thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây.