Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đắk Nông Tháng 01 Năm 2021

Đắk Nông là một tỉnh nằm trên 2 lưu vực Srê Pôk và Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 6.515,6 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 20 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đắk Nông được chia làm 3 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước (Q) là 10.413 m3/ngày, tầng chứa nước (βqp) là 159.788 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 4.481.654 m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 3 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q):

Theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Đắk Nang, huyện Krông Nô (LK79T) mực nước trung bình tháng 12 năm 2020  hạ 0,34m so với tháng 11 năm 2020. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước tại công trình LK76T có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp):

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2020  hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 1,32m tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (LK40T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,95m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK43T) và trung bình tháng sâu nhất là -7,72m tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (LK40T). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp):

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2020 hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 5,01m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil (LK41T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,18m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK45T) và trung bình tháng sâu nhất là -21,57m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa (LK86T). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu hướng hạ.

Cảnh báo mực nước dưới đất, theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây.