Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước

Giám đốc Trung tâm: Thân Văn Đón
Điện thoại: 024.36740624
Email: thandontnn@gmail.com 
Phó Giám đốc: Phan Quang Thức
Điện thoại: 0986 006 823
Email: phanquangthuc@gmail.com
Địa chỉ: Số 93/95 Vũ Xuân Thiều – Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội
Điện thoại:024.36740624
Fax: 024.36740623 Email: trungtamtulieu@gmail.com
 
Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng thực hiện các hoạt động công nghệ về tài nguyên nước; xây dựng, quản trị, vận hành, phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Tổng Giám đốc chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về công nghệ, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Về Công nghệ tài nguyên nước
a) Ứng dụng, triển khai công nghệ trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước, gồm: điều tra, đo đạc, khảo sát, quan trắc, giám sát, lấy mẫu, các thí nghiệm ngoài hiện trường; địa vật lý, khoan, tìm kiếm, thăm dò, khai thác nước dưới đất; bơm hút, ép nước thí nghiệm; viễn thám, GIS, trắc địa và mô hình hóa;
b) Triển khai các giải pháp công nghệ tạo nguồn, gồm: trữ nước mưa, nước mặt, bổ sung nhân tạo nước dưới đất, lưu trữ nước nhạt trong tầng chứa nước mặn; c) Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, gồm: sử dụng nước tuần hoàn, quản trị thông minh các nguồn nước, xử lý nước thải, cải tạo, phục hồi nguồn nước; cải tiến, đổi mới, nâng cấp các thiết bị khai thác nước.
3. Về Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước
3.1. Hệ thống thông tin
a) Thiết kế, xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia;
b) Quản lý và vận hành các hệ thống tác nghiệp, gồm: hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ cán bộ và hồ sơ điện tử; hệ thống điều hành trực tuyến; hệ thống quản lý nhiệm vụ chuyên môn, khoa học công nghệ và dự án đầu tư; hệ thống quản lý kế hoạch – tài chính; hệ thống kiểm soát an ninh của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia;
c) Tổ chức, xây dựng, triển khai các giải pháp công nghệ phân tích, khai thác dữ liệu lớn: truy vấn, báo cáo; phân tích thống kê, liên kết; điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo AI, kết nối các thiết bị IoT, giám sát điều hành và an toàn thông tin mạng;
d) Thực hiện nhiệm vụ vận hành và duy trì hoạt động hạ tầng công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.
3.2. Cơ sở dữ liệu
a) Thiết kế, xây dựng, quản trị và vận hành cơ sở dữ liệu lớn của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, gồm: cơ sở dữ liệu phục vụ điều hành tác nghiệp; cơ sở dữ liệu quản lý, điều hành các đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài, dự án đầu tư; cơ sở dữ liệu về quy hoạch, điều tra, đánh giá, kiểm kê, quan trắc, giám sát, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, tiếp nhận nước thải vào nguồn nước;
b) Kiểm tra, thu nhận, chuẩn hóa, lưu giữ, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu lớn của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia;
c) Triển khai, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên nước phục vụ nghiên cứu, quản lý nhà nước và dịch vụ công theo phân công của Tổng Giám đốc.
3.3. Phát triển phần mềm ứng dụng
a) Xây dựng, phát triển hệ thống phần mềm, các app ứng dụng trong công tác quy hoạch, điều tra, quan trắc, giám sát và điều hành, quản lý, kiểm tra nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.
b) Xây dựng, duy trì, nâng cấp và phát triển các cổng thông tin phục vụ công tác điều hành tác nghiệp của Trung tâm;
c) Tổ chức cập nhật, tích hợp chia sẻ ứng dụng vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương.
4. Thực hiện hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, biến đổi khí hậu và chuyển đổi số theo phân công của Tổng Giám đốc.
5. Đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ, công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước và chuyển đổi số theo phân công của Tổng Giám đốc.
6. Tham gia xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, điều tra, đánh giá, kiểm kê, quan trắc, giám sát tài nguyên nước và môi trường theo phân công của Tổng Giám đốc.
7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm:
a) Điều tra, đánh giá, kiểm kê, quan trắc, giám sát, khai thác sử dụng, xả nước thải, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, hiện trạng xả thải, nguồn thải khác vào nguồn nước; phân loại, lập danh mục nguồn nước, lập phương án khai thác sử dụng tài nguyên nước, khoanh định vùng hạn chế và các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất; xác định dòng chảy tối thiểu trên sông; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước.
b) Điều tra, khảo sát, thăm dò địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất khoáng sản; đo đạc và thành lập các loại bản đồ địa chất, địa chất thủy văn, lòng sông, lòng hồ, vùng cửa sông, ven biển và bản đồ về tài nguyên nước. c) Điều tra, đánh giá, xây dựng bản đồ ngập lụt, xây dựng mực nước tương ứng cấp báo động lũ trên các sông, phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai; xác định cấp độ rủi ro thiên tai; lập danh mục các công trình phải quan trắc liên quan đến tài nguyên nước; xây dựng mô hình diễn toán dòng chảy, lan truyền vật chất trong hệ thống sông và các tầng chứa nước.
d) Tư vấn, lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường; lập dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công các chương trình, dự án trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường.
đ) Cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài nguyên nước trên các hệ thống phát thanh, truyền hình, internet và các hệ thống thông tin khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng thông tin, dữ liệu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên nước.
e) Các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên nước, môi trường và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.
8. Quản lý tài chính, tài sản thuộc đơn vị; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
9. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm.
10. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị theo phân cấp của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và theo quy định của pháp luật.
11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc