Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hưng Yên Tháng 3 Năm 2023

Tỉnh Hưng Yên là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 926 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hưng Yên gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 261.717m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 1.439.036 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 hạ so với tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại P. Minh Khai, TP. Hưng Yên (Q.128M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,86m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129M1) và sâu nhất là -4,26m tại P. Minh Khai, TP. Hưng Yên (Q.128M1).

đồ diễn biến mực nước tháng 2 lớp qh2

Lớp chứa nước Holocen hạ (qh1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 dâng so với tháng 1. Giá trị dâng cao nhất là 0,09m tại TT. Vương, huyện Tiên Lữ (Q.130M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,44m tại xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào (Q.127) và sâu nhất là -2,5m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119M1).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 dâng so với tháng 1. Giá trị dâng cao nhất là 0,21m tại TT. Vương, huyện Tiên Lữ (Q.130aM1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,66m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129aM1) và sâu nhất là -8,83m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119aM1).

Lớp chứa nước Pleistocen hạ (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 dâng so với tháng 1. Giá trị dâng cao nhất là 0,24m tại TT. Vương, huyện Tiên Lữ (Q.130bM1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,68m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129bM1) và sâu nhất là -8,82m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119bM1).

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Q.193b). Mực nước trung bình tháng 2 hạ 0,37m so với tháng 1.

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh2): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể, khu vực Văn Lâm có xu thế hạ.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể là chính.

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước tại công trình Q.193b có xu thế dâng hạ không đáng kể.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Hưng Yên thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Hưng Yên thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.