Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hà Nội Tháng 5 Năm 2023

Thành phố Hà Nội là một thành phố thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 3.359km2. Trong phạm vi thành phố hiện nay có 55 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất Thành phố Hà Nội gồm 3 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) và tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 976.204m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 7.199.313 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Khu vực phía bắc sông Hồng

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2):  Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 4 dâng so với tháng 3. Giá trị dâng cao nhất là 0,16m tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Q.32M1).

Sơ đồ diễn biến mực nước lớp qh2

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trong phạm vi khu vực phía Bắc sông Hồng chỉ có 1 công trình quan trắc tại TT. Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Q.120). Mực nước trung bình tháng 4 dâng hạ không đáng kể so với tháng 3.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 4 dâng hạ không đáng kể so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,06m tại TT. Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Q.120a).

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn (Q.15).

Khu vực nam sông Hồng

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh): Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 4 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,45m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ (Q.67) và giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng (Q.57).

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại P. Phú Lãm, Q. Hà Đông (Q.69) và giá trị dâng cao nhất là 0,24m tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (Q.66).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 4 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại P. Minh Khai, Q. Từ Liêm (Q.62) và giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Q.176).

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,32m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ (Q.67a) và giá trị dâng cao nhất là 0,41m tại P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông (Q.68b).

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,23m tại P. Trung Tự, Q. Đống Đa (Q.215).

2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Khu vực phía bắc sông Hồng

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Trong tháng 5 và tháng 6 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trong tháng 5 và tháng 6 dự báo mực nước tại công trình Q.120 có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong tháng 5 và tháng 6 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong tháng 5 và tháng 6 dự báo mực nước có xu thế hạ, khu vực Đông Anh có xu thế dâng.

Khu vực nam sông Hồng

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Trong tháng 5 và tháng 6 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trong tháng 5 và tháng 6 dự báo mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong tháng 5 và tháng 6 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong tháng 5 và tháng 6 dự báo mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể, riêng khu vực Cầu Giấy dự báo mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Trong tháng 5 và tháng 6 dự báo mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể, riêng khu vực Đan Phượng, Thanh Trì mực nước có xu thế hạ.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong Thành phố Hà Nội thời điểm hiện tại có 6 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực Thành phố Hà Nội thời điểm hiện tại có 06 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Vì vậy, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến mực nước dưới đất các tầng chứa nước tại địa phương và trong các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Xem chi tiết tại đây: