Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Sông Thạch Hãn Tháng 6 Năm 2023

Lưu vực sông Thạch Hãn là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm tỉnh Quảng Trị với diện tích lưu vực 2.660 km².

Đối với tài nguyên nước dưới đất: lưu vực sông Thạch Hãn hiện nay có 13 điểm – 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 515.511m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 212.099m3/ngày.

  1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ, có 4/5 công trình mực nước hạ, 1/5 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,35m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ, có 8/10 công trình mực nước hạ, 1/10 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/10 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,51m tại xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong (QT8b-QT) và giá trị dâng cao nhất là 0,41m tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh (QT4-QT).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 3/5 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 1/5 công trình mực nước hạ và 1/5 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Triệu Phong  và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Gio Linh.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 5/10 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 4/10 công trình mực nước hạ và 1/10 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở  huyện Gio Linh , huyện Gio Linh, huyện Cam Lộ, huyện Hải Lăng   và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Vĩnh Linh.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Thạch Hãn thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi lưu vực sông Thạch Hãn chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa mưa năm 2022, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc lưu vực sông Thạch Hãn đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng Mangan, Asen và Amôni vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm..

Xem chi tiết tại đây: