Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Sông Gianh Tháng 6 Năm 2023

Lưu vực Sông Gianh – Nhật Lệ gồm 2 lưu vực sông Gianh và Nhật Lệ chảy qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Trong đó, sông lớn nhất là sông Gianh diện tích lưu vực 4.680km2; sông Nhật Lệ có 2.650km2 diện tích lưu vực; cả 2 lưu vực sông này chiếm 92% tổng diện tích toàn tỉnh Quảng Bình (trong đó sông Gianh chiếm 58,6%, sông Nhật Lệ chiếm 33,2%).

Đối với tài nguyên nước dưới đất: lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ hiện nay có 17 điểm – 28 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 643.460 m3/ngày và tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 220.470 m3/ngày.

  1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế không rõ ràng, có 6/14 công trình mực nước dâng, 5/14 công trình mực nước hạ và 3/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,38m tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch (QT6a-QB) và giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Quảng Hòa, TX.Ba Đồn (QT3a-QB).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng, có 5/7 công trình mực nước dâng, 2/7 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,34m tại TT.Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (QT12b-QB) và giá trị hạ thấp nhất là 0,08m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (QT5-QB).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng tầng qp

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 có xu thế hạ, có 10/14 công trình mực nước hạ, 2/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/14 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện Bố Trạch và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Quảng Trạch.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 có xu thế hạ, có 4/7 công trình mực nước hạ, 3/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Quảng Trạch.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa mưa năm 2022, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc lưu vực sông lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng Mangan và Amôni vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: