Tính bền vững của nước ngầm tại thành phố Hồ Chí Minh

Tran Vuong BUI, Hoai Nam LE, Nam Long PHAN

Division of Water Resources Planning and Investigation for the South of Vietnam.

59 street No2, Binhan ward, district No2, Ho Chi Minh city, Vietnam.

E-mail: Vuong Bui Tran <buitranvuong@gmail.com>

Bài nghiên cứu này áp dụng chỉ số GSII (Groundwater sustainability infrastructure index- Chỉ số bền vững hạ tầng nước ngầm) được phát triển bởi dự án “Tăng cường công tác quản lý nước ngầm tại các thành phố Châu Á thông qua việc phát triển và ứng dụng các chỉ số bền vững của nước ngầm trong bối cảnh biến đổi toàn cầu” để đánh giá tính bền vững của nước ngầm tại thành phố Hồ Chí Minh. Các chỉ số dựa trên năm thành phần (Theo dõi áp lực của nước ngầm, hiểu biết quản lý, chính sách, pháp luật, có sự tham gia giữa các bên liên quan – tổ chức và hiệu suất) mà phân tách thành 24 chỉ tiêu. Chỉ số GSII được tính bằng tổng trọng số của sản phẩm và xếp hạng của các chỉ số. Mỗi chỉ tiêu được chỉ định theo trọng số (từ 1 đến 5) về tầm quan trọng của sự bền vững và xếp hạng (từ 1 đến 10) giá trị thực của chỉ số. Trọng số cao hơn biểu thị sự quan trọng cao hơn, xếp hạng cao hơn biểu thị tính bền vững cao hơn. Kết quả GSII của thành phố Hồ Chí Minh là 566 có nghĩa là đang ở trạng thái “bền vững trung bình”.

lat29

Hình 1: Vị trí thành phố Hồ Chí Minh

lat30

Hình 2: Xếp hạng tính bền vững

lat31

 

Hình 3: Bản đồ địa chất thủy văn 6 tầng chứa nước thành phố HCM