Tác động của biến đổi khí hậu tới lượng mưa để quản lý nước ở thảnh phố Tagum và Cebu của Philipin

Melvin SOLOMON1, Dave Ervin UMALI2, Carla May GADOR2,

Imee Necesito2, Reynaldo MEDINA3

1Senior Hydrologist, 2Hydrologist, 3President

Woodfields Consultants Inc., Quezon City, Philippines

Email:  msolomon@wci.com.ph

Các cơ quan chính phủ ở Philippines đã liên tục theo dõi các vấn đề về quản lý tài nguyên nước như lũ lụt và nguồn cung cấp nước. Đặc biệt, các tác động của biến đổi khí hậu bao gồm lập kế hoạch cho các dự án cơ sở hạ tầng trong tương lai. Mô hình khí hậu tại khu vực có sẵn cho các nghiên cứu về biến đổi khí hậu, nhưng thu hẹp vẫn là một thách thức cho các thành phố của Tagum và Cebu ở Philippines và phát triển gần đây trong dự đoán khí hậu đã không được tích hợp. Giai đoạn thứ 5 của dự án CMIP5 có bộ mô hình dữ liệu cho biến đổi khí hậu.  Nghiên cứu này sử dụng các truy cập đến mô hình CMIP5 từ tích hợp dữ liệu Phân tích hệ thống (Dias), trong đó mười ba mô hình lưu thông toàn cầu (GCM) đã lọt vào danh sách. Lựa chọn các GCM áp dụng cho Tagum và Cebu được dựa trên mối tương quan trên một số yếu tố: lượng mưa, nhiệt độ không khí, nhiệt độ bề mặt nước biển, bức xạ sóng dài, áp suất mực nước biển, và chế độ gió.

lat40