Quản lý tổng hợp tài nguyên nước: Thực hiện các phương pháp đo lường tại Việt Nam

Maarten AKKERMAN1, Ngụy Thị KHANH*1, Michael WITTER2, Martine RUTTEN2

1 GreenID, Vietnam

2 Delft University of Technology, the Netherlands,

m.m.rutten@tudelft.nl

Thời gian gần đây, sự thay đổi của các quy định pháp luật, như luật sửa đổi tài nguyên nước nước năm 2012 đã tìm ra cách cung cấp cơ sở pháp lý cho hoạt động công nhận của Quốc tế đối với ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Việt Nam (Integrated Water Resources Management – IWRM). IWRM là một phương pháp mới và thú vị nhằm đánh giá thế nào là những kế hoạch quản lý tài nguyên nước tốt tuân thủ các nguyên tắc quốc tế để học tập và điều chỉnh tốt hơn cho phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam. Các phương pháp đo lường mức độ tuân thủ các nguyên tắc IWRM của các kế hoạch quản lý tài nguyên nước đều ở mức tương đối. Chúng chỉ có thể được sử dụng sau khi các kế hoạch đã hoàn thành đầy đủ, chẳng hạn như hệ sinh thái chỉ bền vững khi tự bản thân nó hoạch định cho chính nó chứ không phải đang trong quá trình hình thành. Bài nghiên cứu này giới thiệu một khuôn khổ đo lường trong việc thực hiện các khía cạnh của IWRM: tổng hợp các cấu trúc, tham gia, lồng ghép và thích ứng. Khuôn khổ này dựa trên các ví dụ tại Việt Nam, để từ đó chúng ta có thế tiếp tục tìm ra nhưng hướng nghiên cứu mới.

lat4

Trường hợp 1: Tích hợp hệ thống tại lưu vực sông Vũ Gia – Thu Bồn

lat5

 

Trường hợp 2: Tham dự Luật tài nguyên nước 2012

lat6

 

Trường hợp 3: Nhà máy thủy điện Don Sahong ở Đồng Bằng Sông Cửu Long