Những nhận định mang tính khu vực về rừng và nước trong lưu vực nhiệt đới

Songvoot SANGCHAN and Duangthip RUKANEE

1Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of

Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand

2RajamangalaUniversity of Technology Suvarnabhumi

Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá nhận thức của người dân địa phương trong lưu vực nhiệt đới về giá trị của rừng và khả năng tác động của chúng đến chu trình thuỷ văn. Cả chức năng dịch vụ và sản suất đã có giá trị mạnh mẽ, đặc biệt là những cơn mưa mang lại khả năng cho đất rừng. Quan điểm cho rằng rừng ảnh hưởng trực tiếp tới lượng mưa đặc biệt trong vùng có lượng mưa thấp.  Rừng cũng được coi là quan trọng với khả năng giữ nước của đất. Các hoạt động của con người thường nhắc đến nhiều nhất là ảnh hưởng đến nguồn nước đã trồng cây trong khi cấu trúc bảo tồn nước đã không được coi là bất lợi ảnh hưởng đến những người khác. Nước là hình ảnh rất mạnh như là một phần của một chu kỳ vì vậy nó được sử dụng bởi con người, cây không được coi là bị mất nhưng chỉ được thay thế để trở lại một lần nữa như mưa.