Có thể hiệu chuẩn đa mục tiêu dòng chảy đảm bảo tính chính xác của mô hình thủy văn tốt hơn?

Các mô hình thủy văn thường yêu cầu hiệu chuẩn. Hiệu chuẩn đa mục tiêu đã được sử dụng rộng rãi hơn so với hiệu chuẩn đơn. Tuy nhiên, nó đã không đảm bảo đầy đủ rằng hiệu chuẩn đa mục tiêu chắc chắn sẽ đảm bảo tính chính xác của mô hình tốt hơn.

Để kiểm tra liệu đa hiệu chuẩn có hiệu quả so với việc hiệu chuẩn đơn theo tính chính xác của mô hình, có hai cách đã được thử nghiệm. Đối với các cách này, các chức năng khách quan được sử dụng bao gồm hiệu quả Nash-Sutcliffe và hình thức logarithmic của nó, làm nổi bật lưu lượng cao và lưu lượng thấp. Hai chỉ mục này lần đầu tiên được sử dụng để hiệu chuẩn đa mục tiêu, và sau đó chúng được sử dụng riêng biệt để hiệu chuẩn một cách khách quan.

Để đánh giá độ chính xác của các chiến lược hiệu chuẩn, dòng mô phỏng đã được so sánh với dòng chảy quan sát, đặc biệt lưu lượng cao và lưu lượng thấp. Nghiên cứu này được thực hiện ở thượng nguồn của lưu vực sông Heihe ở tây bắc Trung Quốc bằng cách sử dụng mô hình FLEX-Topo và thuật toán MOSCEM-UA. Các kết quả cho thấy mô phỏng dựa trên hiệu quả Nash-Sutcliffe đã thực hiện tốt nhất cả trong mô hình động lực và mô phỏng dòng chảy cao của dòng chảy quan sát. Do đó, có vẻ như hiệu chuẩn đa mục tiêu không nhất thiết dẫn đến độ chính xác của mô hình tốt hơn. Kết luận này có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà thủy văn trong việc hiệu chuẩn các mô hình của họ, làm cho mô phỏng của họ đáng tin cậy hơn.

Các kết quả cho thấy mô phỏng dựa trên hiệu quả Nash-Sutcliffe đã thực hiện tốt nhất cả trong mô hình động lực và mô phỏng dòng chảy cao của dòng chảy quan sát. Do đó, có vẻ như hiệu chuẩn đa mục tiêu không nhất thiết dẫn đến độ chính xác của mô hình tốt hơn. Kết luận này có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà thủy văn trong việc hiệu chuẩn các mô hình của họ, làm cho mô phỏng của họ đáng tin cậy hơn. Các kết quả cho thấy mô phỏng dựa trên hiệu quả Nash-Sutcliffe đã thực hiện tốt nhất cả trong mô hình động lực và mô phỏng dòng chảy cao của dòng chảy quan sát. Do đó, có vẻ như hiệu chuẩn đa mục tiêu không nhất thiết dẫn đến độ chính xác của mô hình tốt hơn. Kết luận này có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà thủy văn trong việc hiệu chuẩn các mô hình của họ, làm cho mô phỏng của họ đáng tin cậy hơn.

Nguồn:http://jh.iwaponline.com/content/early/2018/01/26/hydro.2018.131?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Journal_of_Hydroinformatics_TrendMD_1