Áp dụng phương pháp VIRTUAL WATER CALCULATION (Tính lượng nước ảo) cho cây trồng chính ở các khu kinh tế Việt Nam

Huu Dung LUONG , Minh Tuyen HOANG

Tuan Nghia LE, Thi Thuy NGO

1Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate change

Email:dungluonghuu@gmail.com

Gần đây, lượng nước đã trở thành một trong những vấn đề đáng chú ý trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Ở Việt Nam, virtual water (nước ảo) vẫn còn là một khái niệm mới trong quản lý tài nguyên nước. Do đó bài viết này đề xuất một khái niệm quản lý nguồn nước dựa trên giá trị kinh tế nước và virtual water. Các phương pháp tính nước ảo được thông qua để ước tính lượng nước của một số sản phẩm nông nghiệp (ví dụ như gạo, ngô và cà phê) trong bảy vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam.

lat43

Hình 1. Sơ đồ tính toán lượng nước cho sản phẩm cây trồng

lat44

 

Hình 2. Tỷ lệ các thành phần lượng nước trung bình trong gạo, ngô và cà phê sản xuất trong giai đoạn 2006 – 2008.