WB hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công

Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) vừa chính thức phê duyệt khoản viện trợ trị giá 26 triệu USD cho Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công (MIWRM).

Đây là nỗ lực mở rộng Chiến lược Hỗ trợ Tài nguyên Nước Mê Công do WB và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hợp tác triển khai từ năm 2006, đồng thời cũng là bước nối tiếp Dự án Sử dụng Nước của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) nhằm hỗ trợ Ủy hội sông Mê Công (MRC) và đóng góp nhiều hơn cho tiến trình phát triển bền vững vùng hạ lưu vực Mê Công thông qua thúc đẩy thực thi việc quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) lưu vực sông trên từng cấp độ: từ cấp vùng, cấp quốc gia đến địa phương.

Dự án MIWRM chia làm ba hợp phần chính: Quản lý tài nguyên nước cấp vùng do MRC chịu trách nhiệm thực hiện, tập trung vào nỗ lực tổ chức các cuộc đối thoại mang tính kỹ thuật giữa các quốc gia vùng hạ lưu vực Mê Công để giải quyết những vấn đề chủ chốt trong quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới tại vùng hạ lưu vực và thiết lập khả năng tiếp cận chung đối với vấn đề quản lý rủi ro thiên tai. Hai hợp phần sau do Lào tiến hành gồm: Quản lý tài nguyên nước tự nhiên, hướng tới đẩy mạnh chính sách, xây dựng nguồn nhân lực cũng như thể chế của Lào nhằm cải thiện hoạt động lập kế hoạch về tài nguyên nước; Quản lý nguồn lợi thủy sản và nguồn lực vùng đồng bằng, để vừa có thể hỗ trợ sinh kế cho các cộng đồng địa phương, trong khi vẫn thúc đẩy được đa dạng sinh học vùng đất ngập nước, gia tăng tính bền vững cho nghề cá ở Nam Lào.

MIWRM sẽ kéo dài trong vòng 6 năm và được kỳ vọng sẽ trở thành một kiểu mẫu thực thi quản lý tổng hợp tài nguyên nước hạ lưu vực Mê Công ở các cấp.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)