Đại hội Công đoàn cơ quan Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 10/05/2023, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia lần thứ 5 nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội có ông Tống Ngọc Thanh – Bí thư đảng ủy – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và toàn thể đoàn viên công đoàn Cơ quan trung tâm, Ông Lê Văn Tuyến – Ủy viên Ban chấp hành Đảng Ủy – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có: ông Đỗ Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung tâm – Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, ông Đinh Ngọc Chức –  Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Trung tâm – Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài Chính, bà Trần Thị Giang  – Phó Chủ tịch Công đoàn .

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch ông Đỗ Đức Thắng báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn Cơ quan Trung tâm lần IV, nhiệm kỳ 2019 – 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ IV Công đoàn cơ quan Trung tâm, nhiệm kỳ 2019 – 2023:

– Trong nhiệm kỳ 2019 – 2023, mặc dù dịch COVID-19 diễn ra phức tạp nhưng cán bộ, đoàn viên, viên chức và người lao động trong Cơ quan Trung tâm đã cùng nhau đoàn kết, gắn bó, cố gắng khắc phục vượt qua mọi khó khăn, ra sức thi đua lao động, sản xuất, cải tiến kỹ thuật, đổi mới trong công tác quản lý góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ kế hoạch hàng năm của Trung tâm đề ra đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

– Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, bám sát đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Trung tâm và Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn cơ quan Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Trung tâm đã đề ra; hoạt động của các cấp Công đoàn đã có nhiều khởi sắc, phát huy được trách nhiệm là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động; chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao đọng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2019 – 2024:

– Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở và đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhạy bén và tận tâm với công việc theo đúng phương châm “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”…

– Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

– Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động học tập chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyến, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức vững mạnh toàn diện.

– Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

– Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh,

Một số hình ảnh của đại hội:

Ban chấp hành Công đoàn mới ra mắt đại hội

Văn nghệ chào mừng đại hội

Toàn cảnh đại hội

Tác giả: NAWAPI