Tính mới, tính độc đáo và sáng tạo khi thực hiện đề tài “ Nghiên cứu nội dung thể hiện và lập Maket bộ bản đồ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông”?

Trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, các hoạt động liên quan đến khai thác sử dụng, phát triển tài nguyên nước diễn ra ngày càng mạnh mẽ do nhu cầu sử dụng nước của các nghành kinh tế/lĩnh vực/hộ dùng nước không ngừng gia tăng kể cả chất và lượng, làm mất cân bằng nước, các nguồn nước đang có xu hướng bị cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng. Chính các vấn đề này làm cho việc xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông trở nên cấp thiết hơn.

Thấy rõ tầm quan trọng đó, ngày 29 tháng 9 năm 2015 thông tư 42/2015/TT-BTNMT hướng dẫn quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước ra đời nhằm quy định nội dung kỹ thuật, sản phẩm của việc lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước, lập quy hoạch tài nguyên nước. Tuy nhiên, tại Khoản 2, Điều 52 Chương VI, sản phẩm bản đồ quy hoạch tài nguyên nước còn chung chung, nội dung thể hiện các lớp thông tin trên bản đồ chưa thống nhất. Do vậy, việc “Nghiên cứu nội dung thể hiện và lập bộ maket bản đồ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông” nhằm thống nhất để xây dựng nên quy định chung thành lập bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước phục vụ công tác chuyên môn và quản lý là rất cần thiết.

Hiện nay, chưa có văn bản quy định hay hướng dẫn kỹ thuật thành lập bộ bản đồ của sản phẩm Quy hoạch tài nguyên nước. Bộ bản đồ của sản phẩm Quy hoạch tài nguyên nước cho tất cả các dự án Quy hoạch tài nguyên nước đã và đang thực hiện đều được thành lập dựa vào yêu cầu đặt ra của từng nhiệm vụ, từng dự án, từng địa phương cụ thể chính vì thế không có sự thống nhất.

Bên cạnh các cách tiếp cận truyền thống khi thực hiện đề tài như: Phương pháp kế thừa; Phương pháp phân tích, đánh giá hệ thống và tổng hợp; Phương pháp GIS; Phương pháp chuyên gia thì đề tài cũng thể hiện những nét mới như sau:

– Xây dựng được dự thảo quy định danh mục bộ bản đồ, các lớp thông tin và cách thức thể hiện các lớp thông tin trên bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh;

– Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp hiệu quả vào công tác lập Quy hoạch tài nguyên nước trong Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và các tổ chức, cơ quan chuyên môn có liên quan đến Tài nguyên nước.