Quy trình công nghệ chung trong thành lập bản đồ nước mặt bằng công nghệ viễn thám

Quy trình công nghệ chung trong thành lập bản đồ nước mặt như sau:

Bước 1: Công tác chuẩn bị

– Thu thập các tài liệu, số liệu có liên quan đến bản đồ nước mặt cần thành lập.

Bước 2: Biên tập khoa học

– Xác định vùng thành lập bản đồ nước mặt.

– Xác định chủ đề, mục đích của bản đồ và đặt tên bản đồ.

– Xác định kích thước, tỷ lệ và bố cục bản đồ.

– Xác định nguồn dữ liệu bản đồ số dùng để làm nền.

– Xác định nguồn và thời điểm dữ liệu ảnh số dùng để điều vẽ các yếu tố thuộc chuyên đề cần thành lập.

Bước 3: Thành lập bản đồ nước mặt

– Thu thập dữ liệu là bản đồ để xây dựng các yếu tố nền cho bản đồ chuyên đề cần thành lập.

– Nắn chuyển tọa độ (nếu cần).

– Ghép dữ liệu và cắt dữ liệu theo phạm vi thành lập bản đồ.

Bước 4: Thành lập bình đồ ảnh viễn thám

– Kiểm tra, đánh giá chất lượng ảnh.

– Nắn ảnh về hệ quy chiếu VN-2000.

– Lập hướng dẫn và quy định kỹ thuật cho công tác giải đoán ảnh cho từng

chuyên đề bản đồ.

Bước 5: Số hóa các yếu tố nội dung chuyên đề

– Số hóa các yếu tố nội dung chuyên đề trên nền ảnh vệ tinh.

Bước 6: Lập bản đồ gốc tác giả

– Biên tập, lược bỏ các yếu tố nền địa lý từ dữ liệu nguồn để đảm bảo tính khoa học theo chuyên đề của bản đồ thành lập.

– Biên tập, chỉnh hợp các yếu tố chuyên đề trên bản đồ nền để đảm bảo tương quan địa lý giữa các yếu tố chuyên đề và yếu tố nền; biểu thị các yếu tố chuyên đề bằng hệ thống các ký hiệu đã thiết kế trong bộ ký hiệu.

Bước 7: Biên tập, trình bày bản đồ chuyên đề

– Tổng hợp các dữ liệu nội dung của bản đồ, bao gồm các yếu tố cơ sở toán học, nền địa lý và các yêu tố chuyên đề về từng lĩnh vực cụ thể:

– Hướng dẫn biên tập gồm: chỉ tiêu thể hiện và yêu cầu về mức độ đầy đủ của các yếu tố nội dung, phương pháp thể hiện, quy định về phân lớp các yếu tố nội dung, kiểu, màu sắc, kích thước ký hiệu;

– Phương pháp xây dựng cơ sở toán học và yêu cầu về độ chính xác;

– Tạo lập thư viện ký hiệu và lập các mẫu tác giả, mẫu màu, mẫu ký hiệu, mẫu bảng chú giải dùng để biên tập bản gốc tác giả.

Bước 8: Xây dựng báo các thuyết minh nội dung bản đồ nước mặt.

Bước 9: Kiểm tra, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm theo quy định.