Nội dung quy hoạch sông Bằng Giang – Kỳ Cùng được xây dựng như thế nào?

Câu hỏi: Nội dung quy hoạch sông Bằng Giang – Kỳ Cùng được xây dựng như thế nào?

Trả lời:

Dự án: “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng”  với mục tiêu:
– Phân bổ bảo đảm công bằng và hợp lý giữa các vùng và nhóm đối tượng sử dụng nước; giữa các địa phương trên lưu vực sông; giữa thượng nguồn và hạ nguồn;
– Ưu tiên nguồn nước để phát triển kinh tế – xã hội trên lưu vực sông, bao gồm các mục tiêu phát triển mang tính chiến lược, ổn định an sinh xã hội và các đối tượng phụ thuộc vào nguồn nước;
– Bảo đảm ổn định sản xuất nông nghiệp đối với vùng núi cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của các địa phương trên lưu vực; ưu tiên phân bổ nguồn nước dưới đất cho mục đích sinh hoạt;
– Phân bổ nguồn nước cân bằng giữa khả năng của nguồn nước và nhu cầu sử dụng nước có tính đến sự biến động tự nhiên của nguồn nước nhằm tránh tình trạng thiếu nước thường xuyên hoặc không lường trước được;
– Điều phối nguồn nước, chia sẻ lợi ích trong sử dụng nước và nâng cao sử dụng hiệu quả nguồn nước hiện có.
– Bảo vệ các hệ sinh thái phụ thuộc vào nước ngọt, các chức năng quan trọng của nguồn nước và chất lượng nước cho các mục đích sử dụng nước;
– Duy trì chức năng  nguồn nước, bảo đảm chất lượng nước cho các mục đích sử dụng và cảnh quan môi trường các dòng sông;
– Bảo vệ dòng chảy, duy trì sự sống của dòng sông và phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước;
– Phục hồi chất lượng nước, cảnh quan môi trường của các dòng sông bị ô nhiễm, suy thoái nghiêm trọng;
– Bảo đảm an ninh nguồn nước liên quốc gia, xác định rõ trách nhiệm trong bảo vệ nguồn nước, giải quyết mâu thẫu giữa các ngành, các địa phương trên lưu vực sông.
Để đảm bảo các mục tiêu trên dự án đã xây dựng nội dung quy hoạch sông Bằng Giang – Kỳ Cùng:
– Phân tích đánh giá hiện trạng và xác định các vấn đề liên quan đến khai thác, sử dụng, phân bổ, điều hòa và phát triển tài nguyên nước;
– Phân tích, dự báo xu thế biến động của tài nguyên nước, nhu cầu KTSD nước, xác định các vấn đề về KTSD , phân bổ, điều hòa, phát triển tài nguyên nước trong kỳ quy hoạch và thứ tự ưu tiên giải quyết;
– Xây dựng các phương án quy hoạch, lấy ý kiến và lựa chọn phương án QH phân bổ TNN;