Khi thực hiện quy hoạch điều tra, đánh giá tài nguyên nước đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 cần thực hiện những nhiệm vụ nào?

Khi thực hiện quy hoạch điều tra, đánh giá tài nguyên nước đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 cần thực hiện những nhiệm vụ nào?

Trả lời:
Khi thực hiện quy hoạch điều tra, đánh giá tài nguyên nước đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 cần thực hiện 5 nhiệm vụ sau:
1.Kiềm kê, điều tra, đánh giá tài nguyên nước quốc gia: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước quốc gia trên toàn lãnh thổ, trong đó chú trọng đến các khu vực kinh tế trọng điểm và có vị trí chiến lược hay nhạy cảm về an ninh, quốc phòng, đảm bảo:
-100% diện tích của các lưu vực sông nhóm I có các loại bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000; 100% diện tích các vùng kinh tế trọng điểm có các bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000;
-100% lưu vực sông thuộc nhóm nhóm 2 và 3 có số liệu đánh giá, tổng hợp tài nguyên nước ở tỷ lệ ≥ 1:200.000;
-Các sông thuộc nhóm ưu tiên 1 và và các sông Vu Gia – Thu Bồn, Ba được xác định dòng chảy tối thiểu;
2.Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước, đánh giá hiện trạng suy thoái nguồn nước và đề xuất các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước: Góp phần bảo vệ nguồn nước ở các khu vực kinh tế trọng điểm, các khu đô thị lớn và tập trung đông dân cư trên cơ sở: đánh giá hiện trạng, xác định các vấn đề và nguyên nhân gây suy thoái nguồn nước; Lập nhiệm vụ và xây dựng quy hoạch bảo vệ nguồn nước; Đề xuất và triển khai một số biện pháp bảo vệ nguồn nước, đảm bảo:
-100% lưu vực sông thuộc 13 lưu vực sông ưu tiên có số liệu điều tra đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng và xả thải vào nguồn nước, và có các biện pháp giảm thiểu;
-100% diện tích các vùng kinh tế trọng điểm được điều tra, đánh giá chất lượng nước, lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái nghiêm trọng và danh mục các cơ sở xả nước gây ô nhiễm nghiêm trọng, và có các biện pháp giảm thiểu;.
3.Đánh giá tai biến liên quan đến tài nguyên nước và đề xuất các biện pháp phòng chống, giảm thiểu: Giảm thiểu thiệt hại gây ra do một số tai biến có nguồn gốc thủy sinh: hạn hán thủy văn ở các vùng đặc biệt khô hạn, sụt lún nền đất do khai thác nước trong các tầng chứa nước karst.
4.Biên hội, biên tập tài liệu, bản đồ tài nguyên nước phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tài nguyên nước quốc gia: Thành lập và biên tập các bộ atlas bản đồ tài nguyên nước quốc gia ở các tỷ lệ khác nhau để: cung cấp số liệu điều tra cơ bản cho việc xây dựng các báo cáo tài nguyên nước, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tài nguyên nước quốc gia; đáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu tài nguyên nước ở các cấp quản lý và chuyên môn; phục vụ công tác quản lý tổng hợp, khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước. 
5.Đánh giá, dự báo tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến tài nguyên nước và đề xuất các biện pháp thích nghi, ứng phó: Các vùng kinh tế trọng điểm được công bố kịch bản biến đổi tài nguyên nước theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biể