Các ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

Câu hỏi:

Xin cho biết các ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả?

Trả lời:

Tại Điều 41 Luật Tài nguyên nước năm 2012 có quy định cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân đầu tư sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước, thu gom, sử dụng nước mưa, sử dụng nước được khử muối từ nước lợ, nước mặn, đầu tư thiết bị, công nghệ tiết kiệm nước, được vay vốn ưu đãi và miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ quy định việc ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.