Các nội dung của nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước

Câu hỏi:

Xin cho biết các nội dung của nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước?

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 20 Luật Tài nguyên nước năm 2012 có quy định cụ thể như sau:

a) Đánh giá tổng quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội, hiện trạng tài nguyên nước, tình hình bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;

b) Xác định sơ bộ chức năng của nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước, tiêu nước, các vấn đề cần giải quyết trong bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;

c) Xác định đối tượng, phạm vi, nội dung quy hoạch nhằm bảo đảm chức năng của nguồn nước, giải quyết các vấn đề đã xác định tại điểm b khoản này;

d) Xác định giải pháp, kinh phí, kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch.