Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Loan

Điện thoại: 0243 6740490

Email: nttloan@monre.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Lê Văn Tuyến

Điện thoại: 0243 6740498 (104)

Email: lvtuyen@monre.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Lê Hồng Nhung

Điện thoại: 0243 6740498 (106)

Email: lhnhung@monre.gov.vn

 

Theo Quyết định số 315/QĐ-TNNQG ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Văn phòng có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

Vị trí và chức năng

  1. Văn phòng là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc thực hiện công tác tổng hợp thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành; quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, quốc phòng – an ninh, tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tiền lương, chế độ chính sách, đào tạo và cải cách hành chính của Trung tâm, công tác kế hoạch, tài chính, kế toán và thống kê của đơn vị dự toán cấp III.
  2. Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Trình Tổng Giám đốc các quy chế, nội quy, quy định của Trung tâm và cơ quan Trung tâm; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sau khi được ban hành.
  2. Thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán và thống kê thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III.
  3. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; tổng hợp, xây dựng chương trình công tác, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm; thông báo, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Trung tâm tại các cuộc họp bằng văn bản.
  4. Thực hiện công tác hành chính, quản trị:

a) Tổ chức thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, khánh tiết, y tế, bảo vệ, vệ sinh cơ quan và các hoạt động khác của cơ quan Trung tâm;

b) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị, điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc tại cơ quan Trung tâm; lập kế hoạch và thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm; tổ chức thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa đối với phương tiện, trang thiết bị đảm bảo nhu cầu hoạt động của cơ quan Trung tâm.

5. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền của Trung tâm; phối hợp quản lý việc đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Trung tâm; hướng dẫn, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Trung tâm; thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng của Trung tâm.

6. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ:

a) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy của Trung tâm;

b) Quản lý hồ sơ viên chức, người lao động theo thẩm quyền; hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, kỷ luật đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm;

c) Hướng dẫn, tổng hợp và kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, tiền lương của các đơn vị trực thuộc; quản lý quỹ lương của cơ quan Trung tâm; thường trực Hội đồng xét nâng lương của Trung tâm;

d) Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo của Trung tâm; thường trực Hội đồng tuyển dụng của Trung tâm.

7. Tổ chức, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, quốc phòng – an ninh và bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm.

8. Hướng dẫn, thực hiện công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, thiên tai; công tác thanh tra, pháp chế của Trung tâm theo phân cấp của Bộ.

9. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm và kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị trực thuộc.

10. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy Trung tâm.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực công tác được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Lãnh đạo Văn phòng

  1. Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.
  2. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao; điều hành mọi hoạt động của Văn phòng; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Văn phòng.
  3. Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.