Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Loan
Điện Thoại: 024 36740490
Email: nttloan@monre.gov.vn

Theo Quyết định số 216/QĐ-TNNQG ngày 02 tháng 12 năm 2013, Văn phòng là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác thông tin tổng hợp, điều phối hoạt động các tổ chức trực thuộc Trung tâm; quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, quốc phòng – an ninh; tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tiền lương, chế độ chính sách, đào tạo và cải cách hành chính của Trung tâm. Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn


1. Trình Tổng Giám đốc Quy chế làm việc của Trung tâm, nội quy, quy định của cơ quan Trung tâm; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sau khi được ban hành.

2. Về công tác hành chính, quản trị:

a) Tổ chức phục vụ các chuyến công tác của lãnh đạo, cán bộ cơ quan Trung tâm; chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của Trung tâm;

 b) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, lễ tân, khánh tiết, y tế, bảo vệ, vệ sinh cơ quan và các dịch vụ khác của cơ quan Trung tâm;

 c) Quản lý quỹ lương của cơ quan Trung tâm;

 d) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị, điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc tại cơ quan Trung tâm;

 đ) Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm; tổ chức thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa đối với phương tiện, trang thiết bị đảm bảo nhu cầu hoạt động của cơ quan Trung tâm;

 e) Thực hiện công tác kiểm kê tài sản hàng năm của cơ quan Trung tâm.

 3. Về công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền và thi đua, khen thưởng:

a) Tổng hợp và hoàn thiện biên bản các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng do lãnh đạo Trung tâm chủ trì; thông báo, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm bằng văn bản để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện; tổng hợp lịch làm việc hàng tuần của lãnh đạo Trung tâm;

 b) Xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm;

 c) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản của Trung tâm; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác văn thư, lưu trữ cơ quan Trung tâm;

d) Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền; quản lý hệ thống mạng điện thoại nội bộ, mạng internet và vận hành trang tin điện tử của Trung tâm;

 đ) Hướng dẫn, tổng hợp, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Trung tâm. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của Trung tâm; thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng của Trung tâm.

4. Về công tác tổ chức cán bộ:

a) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy; tổng hợp và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Ban và các đơn vị trực thuộc trình lãnh đạo Trung tâm;

b) Quản lý, hướng dẫn, xây dựng quy hoạch cán bộ của Trung tâm. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ, tiếp nhận, điều động, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm;

 c) Hướng dẫn, tổng hợp và kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, quỹ tiền lương đối với các đơn vị trực thuộc; thường trực Hội đồng lương Trung tâm;

d) Hướng dẫn, xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm; ứng dụng công nghệ thông tin quản lý cán bộ cơ quan Trung tâm.

đ) Tổng hợp, xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo của Trung tâm; thường trực Hội đồng tuyển dụng của Trung tâm;

e) Tham gia xây dựng và thẩm định các chương trình, dự án, đề án thuộc thẩm quyền của Trung tâm có nội dung liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, lao động, tiền lương và đào tạo;

g) Chủ trì tổ chức hướng dẫn, thực hiện công tác an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, thiên tai;

h) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm.

5. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, pháp chế, phòng chống tham nhũng, quốc phòng – an ninh của Trung tâm.

6. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan Trung tâm và kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị trực thuộc.

7. Thực hiện các công việc của Văn phòng Đảng ủy Trung tâm.

8. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về  lĩnh vực công tác được giao; hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc công tác thông tin, báo cáo của các đơn vị trực thuộc.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Cơ cấu tổ chức


1. Lãnh đạo Văn phòng:

a) Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng;

b) Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao; điều hành mọi hoạt động của Văn phòng; thừa lệnh Tổng Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Văn phòng;

c) Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các phòng trực thuộc:

a) Phòng Hành chính – Quản trị;

b) Phòng Tổng hợp;

c) Phòng Tổ chức cán bộ.

Các phòng có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, nhân viên. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

3. Các chuyên viên, nhân viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế hiện hành; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Văn phòng phân công.