Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Trưởng ban: Bùi Du Dương

Điện thoại: 0243 6740492

Email: bdduong@monre.gov.vn

Phó Trưởng ban: Nguyễn Việt Tùng

Điện thoại: 0243 6740498 (511)

Email: nvtung@monre.gov.vn

 

Theo Quyết định số 282/QĐ-TNNQG ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

Vị trí và chức năng

Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng giúp Tổng Giám đốc quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Chủ trì xây dựng, trình Tổng Giám đốc chương trình, kế hoạch, dự án và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế về tài nguyên nước; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.
  2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý và triển khai các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Chủ trì thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ và các đề án, dự án khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc;

c) Chủ trì tổ chức đăng ký, xét duyệt thuyết minh đối với các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ về quy hoạch, điều tra, quan trắc, dự báo và bảo vệ tài nguyên nước do Trung tâm quản lý;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ do Trung tâm quản lý;

đ) Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Trung tâm đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;

g) Thẩm định chất lượng các sáng kiến, sáng chế, phát minh thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; tổng hợp, thống kê, đánh giá tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trong phạm vi quản lý của Trung tâm;

h) Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ đối với cơ quan Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trung tâm;

i) Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo Sáng kiến hợp tác về nước tại Việt Nam (Viết tắt là VACI), Hội đồng Khoa học và Công nghệ và Hội đồng sáng kiến của Trung tâm.

2. Công tác hợp tác quốc tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, nội dung đàm phán, ký kết các văn bản về hợp tác quốc tế theo phân cấp hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế về tài nguyên nước theo sự phân công của Tổng Giám đốc; hướng dẫn việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát sau khi được phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, thủ tục đối ngoại cần thiết để lãnh đạo Trung tâm làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tham dự các hội thảo, hội nghị quốc tế và đi công tác ở nước ngoài;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm thủ tục cho các đoàn vào, đoàn ra theo quyết định của Tổng Giám đốc hoặc cấp có thẩm quyền.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

4. Quản lý, tổng hợp việc công bố, phổ biến và trao đổi các tài liệu khoa học và công nghệ, kinh nghiệm, phát minh sáng chế về lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của Trung tâm; hướng dẫn, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện của các đơn vị sau khi được công bố, ban hành.

6. Xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Trung tâm.

7. Tham gia xây dựng các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức về tài nguyên nước theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

8. Tham gia Hội đồng nghiệm thu, thẩm định các đề án, dự án về tài nguyên nước theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

9. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

  1. Lãnh đạo Ban có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Ban. Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phân công.
  2. Chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Trung tâm; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Ban phân công.