Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước

Giám đốc Trung Tâm: Ks. Kiều Văn Thế
Điện thoại: 0913.571.899
Phó Giám đốc Trung Tâm: Ths. Nguyễn Duy Dũng
Điện thoại: 0989.277.073
 
Địa chỉ: Số 93/95 Vũ Xuân Thiều – Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội
Điện thoại: 043.7558638 – 043.7558628
Fax: 043. 7480254
Website: www.cewaco.gov.vn

Theo Quyết định số 299/QĐ-TNNQG ngày 30 tháng 12 năm 2013, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng xây dựng, quản lý, triển khai các ứng dụng kỹ thuật, công nghệ về quy hoạch, điều tra, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong phạm vi quản lý của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; cung cấp, tư vấn các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội. Theo Quyết định số 336/QĐ-TNNQG ngày 01/12/2017, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước được đổi tên thành Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng Giám đốc chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm năm và hàng năm về xây dựng, quản lý, triển khai các ứng dụng kỹ thuật, công nghệ về quy hoạch, điều tra, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện ứng dụng các thiết bị, máy móc, phương tiện, công nghệ về kỹ thuật quy hoạch, điều tra cơ bản, địa vật lý, khoan, công nghệ xử lý nước và các kỹ thuật công nghệ tiên tiến khác về lĩnh vực tài nguyên nước trong phạm vi quản lý của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

3. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, đánh giá, hiệu chuẩn và kiểm nghiệm các sản phẩm kỹ thuật, thiết bị công nghệ về quy hoạch, điều tra cơ bản, địa vật lý và khoan trong phạm vi quản lý của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

4. Tư vấn về quy hoạch, điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

5. Điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng và điều tra cơ bản địa chất công trình, các hiện tượng địa động lực công trình, các tai biến địa chất liên quan đến tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

6. Tham gia đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

7. Tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước, quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

8. Tham gia thẩm định kỹ thuật các dự án điều tra, quy hoạch tài nguyên nước, các dự án đầu tư có liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải và chất thải vào nguồn nước; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm chuyển giao kỹ thuật công nghệ theo phân công của Tổng Giám đốc.

9. Thực hiện các dịch vụ về quy hoạch tài nguyên nước, điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác sử dụng, quan trắc, dự báo tài nguyên nước và môi trường; trám lấp các loại lỗ khoan; xây dựng hệ thống xử lý nước cấp và thoát nước thải; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; điều tra, khảo sát và thăm dò khoáng sản; khảo sát địa vật lý, địa chất công trình, địa kỹ thuật; quan trắc và xử lý nền móng; đo đạc bản đồ địa hình, địa chính; điều tra xả thải và đánh giá tác động môi trường; phân tích các loại mẫu nước, mẫu đất, mẫu đá, mẫu không khí, mẫu vật liệu xây dựng; gia công, sửa chữa, sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí, thiết bị vật tư chuyên ngành địa chất, địa chất công trình và tài nguyên nước; tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm định trong các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, địa chất khoáng sản, địa chất công trình; hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước; các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ về tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.

11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

12. Quyết định việc đầu tư phát triển từ vốn vay, vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức số người làm việc theo chức danh nghề nghiệp; quản lý viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc và theo quy định của pháp luật.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc

a) Văn phòng.

b) Phòng Kế hoạch – Tài chính.

c) Phòng Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước mặt.

d) Phòng Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước dưới đất.

đ) Phòng Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ tài nguyên nước.

e) Phòng Thi công.

Chi tiết xem tại:

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=250&tmpl=component&format=raw&Itemid=17