Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

 

Liên đoàn trưởng: Nguyễn Chí Nghĩa
Điện thoại: 024. 85873854
Phó Liên đoàn trưởng: Nguyễn Đỗ Lĩnh
Điện thoai: 024.37543060
Phó Liên đoàn trưởng: Luyện Đức Thuận
Điện thoai: 024.32191920
Địa chỉ: Số10, ngõ 42, Phố Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện Thoại: 024.37551334
Fax: 024.37560035

Theo Quyết định số 385 /QĐ-TNNQG ngày 30 tháng 12 năm 2020, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng lập quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên – Huế trở ra (gọi tắt là các tỉnh miền Bắc); cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng Giám đốc chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trung hạn
và hàng năm về công tác quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên
nước theo chức năng của Liên đoàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê
duyệt.
2. Lập quy hoạch tài nguyên nước:
a) Tham gia thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước chung của cả
nước;
b) Thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh,
nguồn nước liên quốc gia, nguồn nước liên tỉnh theo phân công của Tổng
Giám đốc.

2
3. Thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh miền
Bắc và theo phân công của Tổng Giám đốc:
a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước, bao gồm: Lập bản đồ đặc trưng
lưu vực sông, bản đồ đặc trưng các sông, suối, hồ, đầm, phá; bản đồ địa chất
thủy văn; bản đồ tài nguyên nước, bản đồ phân vùng chất lượng nguồn nước,
các bản đồ chuyên đề về tài nguyên nước; đánh giá, phân loại số lượng và chất
lượng các nguồn nước; tìm kiếm các nguồn nước dưới đất; xác định dòng chảy
tối thiểu trong sông, các khu vực dự trữ nước; khả năng bổ sung nhân tạo nước
dưới đất;
b) Định kỳ kiểm kê tài nguyên nước và thống kê các chỉ tiêu tài nguyên
nước hàng năm;
c) Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải,
chất thải khác vào nguồn nước.
4. Quản lý và vận hành mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước; duy
tu bảo dưỡng công trình và thiết bị quan trắc, giám sát; đo đạc thu thập, chỉnh
lý số liệu quan trắc; xây dựng, cập nhật dữ liệu quan trắc tài nguyên nước trên
địa bàn các tỉnh miền Bắc.
5. Thực hiện các hoạt động phục vụ công tác bảo vệ tài nguyên nước:
Điều tra, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước;
bảo vệ nguồn sinh thủy, miền cấp, các khu vực lấy nước, đảm bảo lưu thông
dòng chảy; xác định ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước; đánh giá
khả năng tự bảo vệ các nguồn nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu
đối với tài nguyên nước và các tác hại do nước gây ra; xác định khả năng tiếp
nhận nước thải của nguồn nước; xây dựng hành lang bảo vệ các nguồn nước
theo phân công của Tổng Giám đốc.
6. Điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng và điều tra
cơ bản địa chất công trình, các hiện tượng địa động lực công trình, các tai biến
địa chất liên quan đến nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
7. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển
giao khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế về tài nguyên nước theo phân
công của Tổng Giám đốc.
8. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ, bao gồm: Quy hoạch, điều
tra, đánh giá, tìm kiếm thăm dò, khai thác sử dụng, quan trắc và dự báo tài
nguyên nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; cải
tạo, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; điều tra, khảo sát và
thăm dò khoáng sản; khảo sát địa chất công trình, địa kỹ thuật; điều tra xả
thải; phân tích, thí nghiệm các loại mẫu nước, đất và các dịch vụ khác theo
quy định của pháp luật.

3
9. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế
– kỹ thuật về quy hoạch, điều tra, đánh giá và quan trắc tài nguyên nước theo
phân công của Tổng Giám đốc.
10. Tham gia đào tạo, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ quy
hoạch, điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên nước theo phân công của Tổng
Giám đốc.
11. Quản lý tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn; thực hiện trách nhiệm
của đơn vị dự toán cấp III đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn theo quy
định của pháp luật.
12. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch
cải cách hành chính của Trung tâm.
13. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo
chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị theo phân cấp của
Trung tâm và theo quy định của pháp luật.
14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ
được giao.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.
Điều 3. Lãnh đạo Liên đoàn
1. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc có Liên
đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.
2. Liên đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các
nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của
Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
các tổ chức trực thuộc Liên đoàn sau khi có ý kiến thẩm định của Văn phòng
Trung tâm.
3. Phó Liên đoàn trưởng giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm
trước Liên đoàn trưởng về các lĩnh vực công tác được phân công.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Văn phòng.
2. Phòng Kế hoạch – Tài chính.
3. Phòng Quy hoạch tài nguyên nước.
4. Phòng Điều tra tài nguyên nước.
5. Phòng công nghệ, phân tích và xử lý nước.
6. Đoàn tài nguyên nước Bắc Bộ (trụ sở chính tại phường Sao Đỏ,
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và chi nhánh tại phường Ba Hàng, thị xã
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).
7. Đoàn tài nguyên nước Bắc Trung Bộ (trụ sở tại phường Trường Thi,
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

4
8. Đoàn Quan trắc tài nguyên nước miền Bắc (trụ sở chính tại xã Thanh
Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội và chi nhánh tại phường Trường An,
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).
Các đơn vị quy định từ khoản 6 đến khoản 8 Điều này là các đơn vị
hạch toán phụ thuộc.

Chi tiết xem tại:

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=256&tmpl=component&format=raw&Itemid=17