Ban Điều tra tài nguyên nước

Trưởng ban: Hoàng Văn Hoan

Điện thoại: 0243 6740497

Email: hvhoan@monre.gov.vn

Phó Trưởng ban: Nguyễn Duy Dũng

Điện thoại: 0243 6740498 (303)

Email: nddung@monre.gov.vn

Phó Trưởng ban: Hồ Văn Thủy

Điện thoại: 0243 6740498 (307)

Email: hothuy@monre.gov.vn

 

Theo Quyết định số 285/QĐ-TNNQG ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Ban Điều tra tài nguyên nước có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

Vị trí và chức năng

Ban Điều tra tài nguyên nước là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Trung tâm quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Chủ trì xây dựng và trình Tổng Giám đốc chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, ba năm và hàng năm về công tác điều tra đánh giá, kiểm kê, quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo và bảo vệ tài nguyên nước.
 2. Trình Tổng Giám đốc chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra đánh giá, kiểm kê, quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo và bảo vệ tài nguyên nước; kế hoạch xây dựng, nâng cấp và phát triển mạng quan trắc, giám sát, cảnh báo dự báo tài nguyên nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 3. Chủ trì, phối hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện chuyên môn, kỹ thuật các nhiệm vụ, đề án, dự án điều tra đánh giá, kiểm kê, quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo và bảo vệ tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; trình Tổng Giám đốc các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn.
 4. Thẩm định nội dung chuyên môn các đề án, dự án, nhiệm vụ và các báo cáo điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát, bản tin dự báo, cảnh báo và bảo vệ tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; tham gia thẩm định các đề án, dự án, nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.
 5. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, cập nhật, duy trì hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên nước; tích hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
 6. Thường trực Hội đồng nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện và tham gia nghiệm thu các đề án, dự án khác theo phân công của Tổng Giám đốc.
 7. Hướng dẫn, đào tạo, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ về điều tra đánh giá, kiểm kê, quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo và bảo vệ tài nguyên nước cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm theo phân công của Tổng Giám đốc.
 8. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án điều tra đánh giá, kiểm kê, quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo và bảo vệ tài nguyên nước định kỳ năm năm và hàng năm do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện.
 9. Tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát, cảnh báo, dự báo và bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
 10. Tham gia thực hiện hợp tác quốc tế về điều tra đánh giá, kiểm kê, quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo và bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc
 11. Tham gia triển khai hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm các thiết bị quan trắc, giám sát tài nguyên nước; công nghệ sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; cải tạo, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt theo phân công của Tổng Giám đốc.
 12. Tham gia lập, điều chỉnh quy hoạch về tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
 13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.
 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

 1. Lãnh đạo Ban có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.

a) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Ban.

b) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Trung tâm; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Ban phân công.