Ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt

Ban Điều tra tài nguyên nước
Trưởng ban: Hoàng Văn Hoan
Điện thoại: 02436740497
Email: hvhoan@monre.gov.vn
Theo Quyết định số 316/QĐ-TNNQG ngày 01 tháng 12 năm 2017, Ban Điều tra tài nguyên nước là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về điều tra cơ bản tài nguyên nước.
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì xây dựng, trình Tổng Giám đốc chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và các nhiệm vụ về điều tra cơ bản tài nguyên nước; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện chuyên môn, kỹ thuật các nhiệm vụ, dự án điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; trình Tổng Giám đốc các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện các đề án, dự án.
3. Thẩm định nội dung chuyên môn các đề án, dự án, nhiệm vụ và các báo cáo điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; tham gia thẩm định các đề án, dự án, nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.
4. Làm nhiệm vụ thường trực hội đồng nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện và tham gia nghiệm thu các đề án, dự án khác theo phân công của Tổng Giám đốc.
5. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ về điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
6. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước định kỳ năm năm và hàng năm do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện.
7. Tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước; quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; công nghệ sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước.
8. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước; việc xây dựng, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản và bảo vệ tài nguyên nước.
9. Tham gia thực hiện hợp tác quốc tế về điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
10. Thực hiện các đề án, dự án và các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
11. Thực hiện các đề án, dự án điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng, địa chất công trình và tai biến địa chất theo phân công của Tổng Giám đốc.
12. Tham gia xây dựng nội dung quy hoạch tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc
1. Lãnh đạo Ban có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.
a) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Ban.
b) Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phân công.
2. Chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Trung tâm; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Ban phân công.