Ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất

Trưởng ban: Bạch Ngọc Quang
Điện Thoại: 04 36740497
Email: quangbn2006@yahoo.com

Theo Quyết định số 225/QĐ-TNNQG ngày 02 tháng 12 năm 2013, Ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất là tổ chức trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Trung tâm trong quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch và các biện pháp thực hiện  điều tra cơ bản và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất theo chức năng của Trung tâm trình Tổng Giám đốc.

2. Đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trình Tổng Giám đốc.

3. Chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện chuyên môn, kỹ thuật các nhiệm vụ, dự án điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; trình Tổng Giám đốc các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện các đề án, dự án.

4. Chủ trì thẩm định nội dung chuyên môn các đề án, dự án, nhiệm vụ và các báo cáo điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; tham gia thẩm định các đề án, dự án, nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

5. Thường trực Hội đồng nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện và tham gia nghiệm thu các đề án, dự án khác theo phân công của Tổng Giám đốc.

6. Hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ về điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

7. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất định kỳ năm năm và hàng năm do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện.

8. Tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

9. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

10. Tham gia thực hiện hợp tác quốc tế về điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất theo phân công của Tổng Giám đốc.

11. Thực hiện các đề án, dự án và các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ về điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất theo phân công của Tổng Giám đốc.

12. Thực hiện các đề án, dự án điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng, nước khoáng, địa chất công trình và tai biến địa chất theo phân công của Tổng Giám đốc.

13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Ban. Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các chuyên viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế hiện hành; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Ban phân công.