Home Quan trắc dự báo Thông báo - Dự báo

Thông báo - Dự báo

Bảo vệ nguồn sinh thủy phải trở thành chính sách quốc gia

Bởi thế, trong Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) lần này đã bổ sung các quy định về trách nhiệm của Nhà...

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước các tỉnh...

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt tỉnh Phú Yên mùa mưa năm 2023. Xem chi tiết tại đây:...

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước các lưu...

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông vu Gia - Thu Bồn mùa mưa năm 2023. Xem...

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất...

Kon Tum là một tỉnh thuộc lưu vực sông Sê San có diện tích tự nhiên là 9.676,5 km2. Đặc điểm khí hậu của...

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất...

Đắk Nông là một tỉnh nằm trên 2 lưu vực Srê Pôk và Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 6.515,6km2. Đặc điểm...

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất...

Lâm Đồng là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 9.764,8 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện...

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất...

Gia Lai là một tỉnh nằm trên 3 lưu vực sông Sê San, Srê Pôk và Ba có diện tích tự nhiên là 15.536,92...

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất...

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc lưu vực sông Srê Pôk có diện tích tự nhiên là 13.125,37 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện...

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất...

Đà Nẵng là thành phố thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 1.285,4 km2. Đặc điểm khí...

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất...

Quảng Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 10.438km2. Trong phạm vi...