Sun12062020

Last update03:41:21 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt Tháng 6 Năm 2020

There are no translations available.

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước: 

– Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2020 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3141cm, giảm 14cm so với tháng trước, giảm 7cm so với tháng cùng kỳ năm 2019. Giá trị mực nước lớn nhất là 3150cm (ngày 01/6), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3134cm (ngày 27/6).

– Trạm An Thạnh: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2020 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 324cm, tăng 06cm so với tháng trước, tăng 08cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 03cm so với giá trị tháng 6 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 343cm (ngày 19/6), giá trị mực nước nhỏ nhất là 310cm (ngày 10/6).

Về lưu lượng nước:

– Trạm Phú Ninh: Trong tháng 6 năm 2020, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 3 lần. Lưu lượng trung bình tháng 6 là 12,2m3/s, giảm 6,8m3/s so với tháng trước, tăng 0,5m3/s so với tháng 6 năm 2019. Lưu lượng nước lớn nhất là 15,5m3/s (ngày 01/6), lưu lượng nước nhỏ nhất là 9,31m3/s (ngày 22/6).

– Trạm An Thạnh: Trong tháng 6 năm 2020, tại trạm An Thạnh có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 6 là 67,6m3/s, tăng 0,7m3/s so với tháng trước, tăng 5,3m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 1,5m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 80,1m3/s (ngày 07/6), lưu lượng nước nhỏ nhất là 55,1m3/s (ngày 25/6).

Về chất lượng nước:

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Phú Ninh theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

–  Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm An Thạnh theo chỉ số WQI cho thấy: vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý phù hợp; đến giữa tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2020 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20794cm, tăng 21cm so với tháng trước, giảm 13cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 103cm so với tháng 6 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 20865cm (ngày 18/6), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20745cm (ngày 04/6).

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48674cm, tăng 9cm so với tháng trước, giảm 74cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 11cm so với giá trị tháng 6 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48710cm (ngày 25/6), giá trị nhỏ nhất là 48617cm (ngày 11/6).

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2020 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88026cm, tăng 39cm so với tháng trước, tăng 17cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 11cm so với giá trị tháng 6 TBNN. Giá trị lớn nhất là 88108cm (ngày 21/6), giá trị nhỏ nhất là 87985cm (ngày 01/6).

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2020 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12725cm, tăng 16cm so với tháng trước, tăng 18cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 50cm so với giá trị tháng 6 TBNN. Giá trị lớn nhất là 12892cm (ngày 27/6), giá trị nhỏ nhất là 12546cm (ngày 05/6).

Về lưu lượng nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Trong tháng 6 năm 2020, tại trạm YaYun Hạ có 08 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 6 là 19,7m3/s, tăng 10,7m3/s so với tháng trước, giảm 1,9m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 1,8m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 30,9m3/s (ngày 18/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 7,64m3/s (ngày 23/6).

– Tại trạm Đức Xuyên: Tháng 6 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 6 là 22,5m3/s, tăng 2,9m3/s so với tháng trước, giảm 14,0m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 8,2m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 26,7m3/s (ngày 23/6), lưu lượng nước nhỏ nhất là 17,5m3/s (ngày 08/6).

– Tại trạm Đại Ninh: Tháng 6 năm 2020, tại trạm Đại Ninh có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 6 là 17,6m3/s, tăng 15,81m3/s so với tháng trước, tăng 8,85m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 7,8m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 65,5m3/s (ngày 21/6), lưu lượng nhỏ nhất là 4,55m3/s (ngày 02/6).

– Tại trạm Cát Tiên: Tháng 6 năm 2020, tại trạm Cát Tiên có 07 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 6 là 134m3/s, giảm 21m3/s so với tháng trước, giảm 11,4m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 21,1m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 214m3/s (ngày 25/6), lưu lượng nhỏ nhất là 64,8m3/s (ngày 05/6).

Về chất lượng nước:

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Ya Yun tại trạm Yayun Hạ cho thấy cho thấy vào đầu tháng, chất lượng nước sông đáp ứng mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Đến giữa tháng, chất lượng sông suy giảm, sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên cho thấy: vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp. Đến giữa tháng, do nồng độ TSS và tổng Coliform tăng cao bất thường, chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý thích hợp.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh cho thấy: vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp. Đến giữa tháng, do nồng độ TSS và NO2tăng cao bất thường, chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý thích hợp.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên cũng cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: