Mon07222019

Last update06:09:01 AM GMT

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2018

Quyết định số 64/QĐ-TNNQG ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2018.
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư số 15/2012/TT-BNV; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;
Căn cứ Biên bản số 04/HĐXT của Hội đồng xét tuyển viên chức ngày 12 tháng 02 năm 2018.
Hội đồng tuyển dụng viên chức, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2018 đối với 01 thí sinh dự tuyển Vũ Thị Hằng, Kỹ sư Quản lý tài nguyên môi trường đã trúng tuyển vào vị trí dự tuyển Hành chính tổng hợp.
641
64

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: