Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước tổ chức các cuộc Hội thảo lấy ý kiến đóng góp xây dựng các Thông tư năm 2013

vv262Trong hai ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2013, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã tổ chức các cuộc Hội thảo lấy ý kiến đóng góp, bổ xung cho các Thông tư do Trung tâm được Bộ Tài nguyên và Môi trường tin tưởng giao cho trách nhiệm soạn thảo bao gồm: Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt; Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; Thông tư quy định kỹ thuật lập bản bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100000, 1:50000, 1:25000.

Sau đây là một số hình ảnh tại các buổi Hội thảo:

 

vv264

vv265

vv266

vv267

vv268

vv269

vv263

(Thanh Sơn – CWRPI)