Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia sẽ lập quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước của cả nước, cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã có Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Theo đó, Trung tâm sẽ là đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, chức năng lập quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước trong phạm vi cả nước, cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có nhiệm vụ trình Bộ trưởng chương trình, đề án, dự án, kế hoạch năm năm và hàng năm về công tác quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước theo chức năng của Trung tâm, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Trung tâm cần thực hiện việc quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước, quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; thực hiện điều tra cơ bản và bảo vệ tài nguyên nước. Bên cạnh đó, cần xây dựng và vận hành hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước quốc gia; xây dựng hệ thống dữ liệu về quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước. Điều tra, nghiên cứu địa nhiệt, nước nóng và điều tra cơ bản địa chất công trình, các hiện tượng địa động lực công trình, các tai biến địa chất liên quan đến nước. Tham gia các hoạt động dịch vụ về quy hoạch tài nguyên nước, điều tra, đánh giá, khai thác sử dụng, quan trắc và dự báo tài nguyên nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; điều tra, khảo sát và thăm dò khoáng sản; khảo sát địa chất công trình, địa kỹ thuật, đo đạc bản đồ, điều tra xả thải và đánh giá tác động môi trường…

TTmoi

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia bạn đọc có thể download tại đây

(CWRPI)