Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước: Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023

Sáng ngày 03/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có đồng chí Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, chủ trì Hội nghị , ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

Mở đầu Hội nghị, bà Lê Thị Mai Vân – Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước Lê Thị Mai Vân báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao thực hiện các nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” và “Quan trắc môi trường nước dưới đất năm 2022”. Ngoài ra, Trung tâm còn tham gia thực hiện các nhiệm vụ: “Lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050” và “Lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.  và đã hoàn thành 100% mục tiêu cũng như kế hoạch đề ra”.

* Đối với quan trắc quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2022:

– Lập nhiệm vụ và xây dựng đề cương nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước; Tổng hợp đề cương nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” năm tiếp theo trình Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phê duyệt;

– Kiểm tra đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc và xử lý kết quả phân tích chất lượng nước;

– Phân tích, dự báo, cảnh báo xác định diễn biến tài nguyên nước, dự báo xu thế biến đổi tài nguyên nước theo chu kỳ ngắn và dài hạn cho các vùng quan trắc, kịp thời đưa ra các cảnh báo, dự báo về biến đổi tài nguyên nước; Xuất bản các bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước để phục vụ công tác tính toán, quản lý và quy hoạch tài nguyên nước cho 43 tỉnh, thành phố và 13 lưu vực sông (Bằng Giang – Kỳ Cùng, Hồng – Thái Bình, Mã, Cả, Hương, Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc, Kone – Hà Thanh, Ba, Sê San, SrêPốk, Đồng Nai, Cửu Long) và 02 lưu vực sông ven biển khác (Gianh, Thạch Hãn);

– Báo cáo kết quả vận hành mạng quan trắc và đánh giá diễn biến số lượng, chất lượng nước năm 2022 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2022”.

* Đối với quan trắc môi trường nước dưới đất năm 2022:

– Kết hợp với các sản phẩm của nhiệm vụ Quan trắc quốc gia tài nguyên nước, xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước dưới đất trên 13 lưu vực sông.

– Lập báo cáo tổng hợp dự án quan trắc môi trường nước dưới đất

* Tham gia nhiệm vụ” Lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050″ và “Lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm  2050”:

– Xây dựng mô hình thuỷ văn tài nguyên nước (Mike NAM) lưu vực sông Cửu Long nhằm tính toán tài nguyên nước nội sinh tại 12 tiểu vùng theo các giai đoạn trung bình nhiều năm (2000 – 2020), hiện trạng (2020) và tương lai (2025, 2030, 2050);

– Tính toán nhu cầu sử dụng nước của các ngành trên lưu vực sông Cửu Long theo giai đoạn hiện trạng (2020) và tương lai (2025, 2030, 2050);

– Tham gia rà soát, tính toán nhu cầu sử dụng nước của các ngành trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình theo giai đoạn hiện trạng (2020) và tương lai (2025, 2030, 2050);

Ngoài ra, trong năm 2022, Trung tâm vẫn tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Thông tư Hướng dẫn kỹ thuật và định mức Kinh tế – kỹ thuật Quan trắc và dự báo, cảnh báo tài nguyên nước. Hiện nay Thông tư đang ở bước giải trình ý kiến góp ý của các Bộ ngành địa phương. Đồng thời giam gia xây dựng các văn bản, quy định quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, tham gia Hội đồng thẩm định khai thác tài nguyên nước.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm đã cố gắng tích cực chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức, công tác văn phòng và công tác kế hoạch tài chính được đảm bảo.

Bà Lê Thị Mai Vân cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, tháo gỡ những khó khăn, vưởng mắc kịp thời của lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, giúp đơn vị triển khai công việc đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về kế hoạch nhiệm vụ công tác trong năm tới, phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, năm 2023, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm:

– Tiếp tục bám sát kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Quan trắc tài nguyên nước quốc gia năm 2022.

– Xây dựng đề cương thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2023

– Kiểm tra, đánh giá chất lượng tài liệu, kết quả chỉnh lý, chỉnh biên số liệu quan trắc.

– Công tác thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước hàng tháng trên các lưu vực sông.

– Tích cực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả của hệ thống tác nghiệp cảnh báo, dự báo tài nguyên nước đối với việc vận hành mạng quan trắc, quản lý khai thác dữ liệu, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước.

– Tiếp tục tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn dùng chung của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, đặc biệt là chuyển đổi số đối với quản lý vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước toàn quốc, cung cấp các thông tin vận hành, dự báo tác nghiệp trên nền tảng Arcgis Enterprise trực tuyến, mọi nơi trên cổng thông tin điện tử…

Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao và chúc mừng những kết quả xuất sắc mà Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đã đạt được trong năm 2022, đồng thời cũng đề nghị, trong năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực công nghệ thông tin, áp dụng triệt để thông tin dữ liệu vào trong công tác Cảnh báo và dự báo tài nguyên nước.

 Toàn cảnh Hội nghị.

Tác giả:Nawapi