Đoàn TNCSHCM Trung tâm tăng cường hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường

Chung_tay_vi_nuocThực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-TWĐTN-BTNMT giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia bảo vệ môi trường nhân các sự kiện của ngành tài nguyên và môi trường và của tổ chức Đoàn như: Tháng Thanh niên, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Nước thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

IMG_3412_cut

Đặc biệt, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm đã chủ trì tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và phát huy sáng kiến trong bảo vệ tài nguyên nước như: “Cam kết bảo vệ nguồn nước”, “Hành động vì nguồn nước”, “Ý tưởng sáng tạo bảo vệ nguồn nước”, “Chung tay vì nguồn nước”.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Trung tâm, hàng năm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm đã xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm đã chỉ đạo các Chi đoàn thực hiện tốt Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường” nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên của đoàn viên thanh niên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm đã lập kế hoạch hoạt động chung hàng năm và kế hoạch cụ thể cho từng tháng, đồng thời hưởng ứng các đợt hoạt động cao điểm bảo vệ môi trường của ngành tài nguyên và môi trường như: Tuần lẽ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Tháng thanh niên và các chiến dịch tình nguyện xanh.

thi_anh_vaci

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm đã phối hợp với các Báo, Đài truyền hình, Trang thông tin điện tử của Trung tâm tập trung tuyên truyền sâu đậm, phản ánh kịp thời hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước thông qua hoạt động tổng kết, trao giải các cuộc thi do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm chủ trì tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

AFw15

cam_ket_bao_ve

Sau 3 năm thực hiện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt theo nội dung của Chương trình, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường không chỉ tác động đến nhận thức mà còn từng bước làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen sống thân thiện với môi trường của đoàn viên thanh niên trong toàn Trung tâm; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của đoàn viên thanh niên nói riêng, cộng đồng nói chung.

(Hồng Nhung – NAWAPI)