Lãnh đạo trung tâm dự Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường

Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2017, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng cán bộ kỹ thuật của trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã dự Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường tại Thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Hội nghị do Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2017, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng cán bộ kỹ thuật của trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã dự Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường tại Thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Hội nghị do Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định


bai108

Thời gian qua, toàn ngành TN&MT đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về ứng dụng, phát triển CNTT tài nguyên và môi trường, dữ liệu tài nguyên và môi trường, lưu trữ và thông tin tư liệu tạo sự chuyển biến tích cực về lĩnh vực CNTT, tạo điều kiện tiền đề thúc đẩy nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và các hoạt động của toàn ngành cũng như từng đơn vị thuộc Bộ và các Sở TN&MT. Hội nghị lần này nhằm mục đích nâng cao hơn nữa tính gắn kết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thu thập, xây dựng quản lý, vận hành, công bố, cung cấp chia sẽ tích hợp dữ liệu TN&MT trong toàn ngành. Đồng thời hướng dẫn trao đổi về công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ.
Trong lĩnh vực tài nguyên nước, với sự quan tâm ngày càng lớn về ứng dụng công nghệ thông tin, trong những năm vừa qua Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã giao cho Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước tiến hành nhiều hạng mục công việc, dự án chuyên môn xây dựng cơ sở dữ liệu cũng như các phần mềm tác nghiệp lĩnh vực tài nguyên nước đặc biệt là trong công tác quan trắc, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước. Với sự lớn mạnh cả về nhân sự và chuyên môn nghiệp vụ và sự theo dõi sát sao từ lãnh đạo trung tâm, công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã có nhiều chuyển biến tích cực với các kết quả hết sức khả quan