Họp trực tuyến bàn Kế hoạch triển khai 04 Dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp môi trường được bổ sung kinh phí đợt 2

Chiều ngày 08/09/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến bàn Kế hoạch triển khai 04 Dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp môi trường được bổ sung kinh phí đợt 2. Chủ trì cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; cùng tham gia có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; đại diện lãnh đạo Ban Quy hoạch tài nguyên nước, Ban Kế hoạch – Tài chính, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

                         Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh chủ trì cuộc họp trực tuyến (đầu tiên bên phải màn hình).

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh cho biết, tại buổi làm việc trước thì đã phân công 4 dự án cho 4 đơn vị. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp mà khối lượng công việc triển khai nhiều nên cần bổ sung thêm nguồn nhân lực. Vì vậy, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia sẽ phân công thêm 3 đơn vị tham gia cùng đó là Văn phòng trung tâm và Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước cụ thể như sau:

– Đối với dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình và Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững”. Văn phòng trung tâm và Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước giao cho thực hiện phần mô hình và đánh giá diễn biến lưu lượng, chất lượng nguồn tiếp nhận. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước được giao một phần thực địa. Phần còn lại giao cho Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

– Đối với dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Cửu Long và Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững”.

+ Văn phòng trung tâm và Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước giao cho thực hiện phần mô hình và đánh giá diễn biến lưu lượng, chất lượng nguồn tiếp nhận.

+ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam được giao thực hiện công tác thu thập tài liệu (13 tỉnh trên toàn bộ khu vực); công tác chuẩn bị (39 đối tượng sông kênh liên tỉnh, liên quốc gia Đồng bằng sông Cửa Long); công tác điều tra và khảo sát bổ sung (kênh Bạc Liêu – Cà Mau, sông Gành Hào); thành lập bản đồ hiện trạng các nguồn thải (kênh Bạc Liêu – Cà Mau, sông Gành Hào).

– Đối với dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Côn – Hà Thanh và Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững” giao cho Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện.

– Đối với dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San và Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững”.

+ Văn phòng trung tâm và Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước giao cho thực hiện phần mô hình của lưu vực sông SêSan.

+ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung được giao cho thực hiện công tác thu thập tài liệu; công tác chuẩn bị; công tác điều tra và khảo sát bổ sung; đánh giá diễn biến lưu lượng, chất lượng nguồn tiếp nhận sông Sa Thầy.

+ Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước được giao cho thực hiện công tác thu thập tài liệu; công tác chuẩn bị; công tác điều tra và khảo sát bổ sung; đánh giá diễn biến lưu lượng, chất lượng nguồn tiếp nhận; thành lập bản đồ hiện trạng các nguồn thải sông Sê San và sông Đăk Bla.

Kết luận tại cuộc họp, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh cho biết, dù đang trong thời điểm khó khăn nhưng ông rất mong muốn các đơn vị cùng hợp tác thực hiện hoàn thành tốt dự án được giao trong năm 2021.

                                                                Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến.