Họp rà soát 05 nhiệm vụ nguồn vốn môi trường.

Sáng ngày 06/12/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp rà soát 05 nhiệm vụ nguồn vốn môi trường. Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà; đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch – Tài chính; Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước;Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc; Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung; Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

  Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh                                                             chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp các đơn vị chủ trì dự án cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc thì các đơn vị đã tiến hành rà soát 5 nhiệm vụ theo các nội dung sau: lựa chọn số lượng sông, phân đoạn sông , phương pháp thực hiện, cơ sở dữ liệu, dự toán kinh phí.

Theo đó, về lựa chọn số lượng sông dựa tiêu chí lựa chọn các sông thuộc Danh mục lưu vực sông liên tỉnh ban hành tại Quyết định số 1989/QĐ-TT ngày 1/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, có xem xét bổ sung sông, nguồn nước có giá trị kinh tế – xã hội chảy qua các khu vực có xả thải lớn (qua khu đô thị, khu công nghiệp) và đảm bảo phù hợp và phục vụ việc xây dựng Quy hoạch tổng hợp Lưu vực sông, và các dự thảo Quy hoạch tổng hợp Lưu vực sông đã trình Chính phủ. Các sông chưa đưa vào đề án được nói rõ trong phạm vi thực hiện là để giai đoạn sau.

Kết quả rà soát, tổng số lượng sông giảm từ 77 sông xuống còn 53 sông (giảm 26 sông, tăng 2 sông), trong đó: Lưu vực sông Bắc Trung Bộ còn:11 sông, giảm 16 sông; Lưu vực sông Sê San: 6 sông, giảm 3 sông; Lưu vực sông Kôn – Hà Thanh: 10 sông, giảm 4 sông;  Lưu vực sông Cửu Long: 36 sông, giảm 3 sông; Lưu vực sông Hồng –  Thái Bình: 14 sông, tăng 2 sông.

Về phân đoạn sông, tiêu chí lựa chọn căn cứ vào Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang- Kỳ Cùng; 2 dự thảo Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San, Srêpôk đang trình Chính phủ và quy định của Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông hồ; 1.440 điểm phân đoạn sông tại dự thảo Đề án chi tiết tổng kiểm kê tài nguyên nước Quốc gia đến năm 2025.

Kết quả rà soát, số đoạn sông giảm từ 345 đoạn sông còn 201 đoạn sông (giảm 164 sông, tăng 20 sông), trong đó, Lưu vực sông Bắc Trung Bộ còn 11 đoạn sông, không thay đổi; Lưu vực sông Sê San còn 17 đoạn sông, giảm 45 đoạn sông; Lưu vực sông Kôn – Hà Thanh còn 13 đoạn sông, giảm 18 đoạn sông; Lưu vực sông Cửu Long còn 105 đoạn sông, giảm 118 đoạn sông; Lưu vực sông Hồng – Thái Bình còn 38 đoạn sông, tăng 20 đoạn sông.

Về cơ sở dữ  liệu, Cục Công nghệ Thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường sẽ thiết kế nội dung dự toán cho 2 nội dung: Cấu trúc, tổ chức cơ sở dữ liệu chung cho các dự án vào 1 dự án dùng chung cho tất cả 13 dự án đánh giá sức chịu tải đang thực hiện (dự án do Trung tâm Thông tin Kinh tế – Cục Quản lý tài nguyên nước thực hiện); Hướng dẫn các dự án thành phần cập nhật, lưu trữ số liệu vào cơ sở dữ liệu chuẩn đã thiết kế.

Kết luận tại cuộc họp, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao kết quả rà soát 6 nhiệm vụ của các đơn vị. Tuy nhiên, các đơn vị cần phải tiếp tục rà soát kỹ lại dự án thống nhất lại phạm vi; đối tượng; cách phân chia đoạn, phương pháp đánh giá; xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải, nguồn tiếp nhận; điều tra bổ sung thông tin về các điểm xả nước thải trên cơ sở tài liệu thu thập; trên cơ sở tài liệu thu thập điều tra  bổ sung thông tin về các điểm xả nước thải.

                                                       Toàn cảnh cuộc họp.