Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm 2021 do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện.

Sáng ngày 07/12/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 6 tháng cuối  năm 2021 do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện. Chủ trì buổi nghiệm thu là ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Chủ tịch Hội đồng; cùng tham dự có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm; ông Nguyễn Chí Nghĩa – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc cùng các chủ nhiệm đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia                                                            chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại Hội đồng, Liên đoàn trưởng Nguyễn Chí Nghĩa thay mặt chủ nhiệm các đề án, dự án cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc được giao tiếp tục thực hiện 01 nhiệm vụ chuyên môn chính phủ đó là dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; 03 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ đó là dự án: “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 lưu vực sông Lô – Gâm”, dự án: “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ” và dự án: “Điều tra, đánh giá lập bản đồ tài nguyên nước và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội lưu vực sông Cả”; 1 nhiệm vụ đặc thù đó là dự án: “Quan trắc tài nguyên nước vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã hoàn thành toàn bộ khối lượng, thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được duyệt. Các nội dung thực hiện phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021 và phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Tổng giá trị thực hiện 6 tháng cuối năm là 42,6% kế hoạch năm. Tóm tắt kết quả như sau:

Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”: dự án đã tiến hành điều tra đánh giá tài nguyên nước, đo địa vật lý tại 4 vùng Triệu Đồng, Ngọc Đồng, Pú Hồng, Đồng Kỳ; khoan thăm dò và kết cấu 13 lỗ khoan, chuẩn kết và bơm thổi rửa 12 lỗ khoan; chuẩn kết và bơm nước thí nghiệm 18 lỗ khoan; lấy và phân tích mẫu; đo trắc địa tọa độ của 23 lỗ khoan; tổng hợp chỉnh lý tài liệu. Đến nay, liên đoàn đã thực hiện được 100% so với kế hoạch giao năm.

Dự án “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 lưu vực sông Lô – Gâm”: Dự án đã tiến hành đánh giá tài nguyên nước dưới đất thượng nguồn sông Lô Gâm với diện tích 1372km2. Đến nay, liên đoàn đã thực hiện được 100% kế hoạch được giao năm.

Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ: Dự án đã tiến hành điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt sông Ba Chẽ; điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất huyện Tiên Yên, Bình Lưu, Đầm Hà; điều tra bổ sung. Đến thời điểm hiên tại, liên đoàn đã thực hiện được 100% kế hoạch được giao năm.

Dự án “Điều tra, đánh giá lập bản đồ tài nguyên nước và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội lưu vực sông Cả”: dự án đã tiến hành thu thập, rà soát thông tin dữ liệu và triển khai công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Cả, với tổng diện tích 17900 km2; xác định yêu cầu xây dựng phần mềm phục vụ điều tra, đánh giá và thu thập, tổng hợp dữ liệu tài nguyên nước lưu vực sông Cả. Đến thời điểm hiên tại, liên đoàn đã thực hiện được 100% kế hoạch được giao năm.

Nhiệm vụ ” Quan trắc tài nguyên nước vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ “: dự án đã tiến hành quan trắc tài nguyên nước dưới đất; lấy và phân tích mẫu nước; công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp. Đến thời điểm hiện tại liên đoàn đã thực hiện được 100% so với kế hoạch giao năm.

   Đại diện Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc báo cáo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp các thành viên hội đồng nghiệm thu cho biết về cơ bản các dự án đều có nội dung công việc thực hiện đảm bảo về khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công đã được phê duyệt trong kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên có một số lỗi đề nghị đơn vị tiếp thu và chỉnh sửa.

Kết luận cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh đánh giá cao các kết quả thực hiện các đề án, dự án do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần xem xét ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, sau đó tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

                                                    Toàn cảnh cuộc họp.