HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2010 TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước điều hành hội nghị
Ngày 28 tháng 01 năm 2010, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐT TNN) đã diễn ra hội nghị cán bộ viên chức của Trung tâm năm 2010. Tham gia hội nghị gồm toàn thể lãnh đạo Trung tâm và các trưởng, phó phòng và cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm. Đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm điều hành hội nghị.

Trong năm 2010, Trung tâm QH&ĐT TNN đã thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ, kế hoạch được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) giao cho. Mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, khó khăn nhưng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm cũng như sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của ban lãnh đạo Trung tâm, các chương trình, dự án đã được hoàn thành xuất sắc bao gồm: 03 nhiệm vụ quy hoạch, 06 nhiệm vụ xây dựng cơ bản, 01 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và 01 nhiệm vụ đối ứng ODA. Trung tâm cũng đã tiến hành lập các dự án, kế hoạch trong năm 2011 trình lên Bộ TN&MT đúng tiến độ và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mà Trung tâm được giao.

Bên cạnh việc cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ TN&MT giao cho, Trung tâm cũng đã tiến hành tổ chức ổn định, kiện toàn về bộ máy nhân sự. Hiện tại Trung tâm có 01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc.  Lãnh đạo Trung tâm và các phòng chuyên môn nghiệp vụ đã tập trung đầu tư, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng được các yêu cầu của nhiệm vụ được giao. Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm sâu sát, kịp thời, có trọng tâm và trọng điểm. Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên tổ chức giao ban với các phòng quản lý để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc để có hướng tháo gỡ, giải quyết.

Chú trọng đến nhân tố con người, Ban lãnh đạo Trung tâm xác định nguồn lực chủ yếu, quyết định đến sự phát triển của Trung tâm là những cán bộ có năng lực, tâm huyết. Do đó, trong năm 2010, Trung tâm đã không ngừng tổ chức và cử các cán bộ có năng lực tham gia các cuộc hội thảo, các khóa đào tạo như lớp tập huấn về kĩ thuật nghiệp vụ quan trắc tài nguyên nước mặt, nghiệp vụ kỹ thuật đo đạc thiết bị ADCP, phối hợp với dự án BGR tổ chức các hội thảo liên quan đến ngành tài nguyên nước, các lớp bồi dưỡng chính trị cao cấp và an ninh quốc phòng… Do đó, năng lực về con người trong toàn Trung tâm không ngừng được nâng cao, đủ điều kiện đáp ứng được các yêu cầu và nhiệm vụ mà Bộ TN&MT giao cho. Bên cạnh đó, với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm, đời sống của cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm không ngừng được cải thiện và nâng cao, cả về mặt vật chất và tinh thần. Tinh thần đoàn kết, yêu nghề, sự gắn bó với Trung tâm của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên trong toàn trung tâm ngày một sâu sắc và bền vững.

tt261

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2011, Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện và ổn định tổ chức bộ máy. Tăng cường năng lực cơ sở vật chất cho Trung tâm và các đơn vị trực thuộc, thúc đẩy 04 đơn vị mới thành lập (Trung tâm Quan trắc và dự báo tài nguyên nước, Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng nước, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước) phát triển, mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảm bảo ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, điều tra, quan trắc, quy hoạch, dự báo tài nguyên nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ TN&MT giao cho./.

 

 

 

 

(Thanh Sơn – Trung tâm TL và TT TNN)