Bộ Trưởng Phạm Khôi Nguyên làm việc với Trung Tâm Quy Hoạch và Điều Tra Tài Nguyên Nước

botruong

Ngày 18 tháng 02 năm 2009, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài Nguyên Nước về việc kiểm điểm công tác năm 2008 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2009. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, đại diện lãnh đạo các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính, Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; các Tổng cụ: Quản lý đất đai, Môi trường, Biển và Hải đảo Việt Nam; các Cục: Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên nước; các Viện: Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Trung tâm Khi tượng thủy văn Quốc gia; Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Kong Việt Nam; các Liên đoàn Điều tra và Quy hoạch Tài nguyên nước miền Bắc, Trung, Nam; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước báo cáo tình hình công tác năm 2008 và kế hoạchnhiệm vụ công tác năm 2009, ý kiến phát biểu của một số cán bộ Trung tâm, ý kiến phát biểu của Lãnh đạo các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước là đơn vị mới được thành lập, còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy. Trong năm 2008, cùng với quyết tâm và sự nỗ lực của cán bộ, viên chức và người lao động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Trong thời gian tới, Trung tâm phải xây dựng đề án tổng thể phát triển Trung tâm với tầm nhìn chiến lược dài hạn; nghiên cứu kỹ về cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động của Trung tâm để tìm ra phương thức hoạt động thích hợp, hiệu quả; tăng cường mối liên kết chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ có hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước như: Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cụ Môi trường, Văn phòng thường trục Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam… để triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước trong năm 2009

– Nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể phát triển Trung tâm với tầm nhìn chiến lược dài hạn; chú trọng đến chủ trương kinh tế hóa ngành tài nguyên nước; Trung tâm phải thực hiện tốt nhiệm vụ “nối dài cánh tay” cho công tác quản lý nhà nước của Bộ về lĩnh vực tài nguyên nước, thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của Trung tâm đã được Bộ trưởng phê duyệt.

– Rà soát kỹ các nhiệm vụ liên quan tới lĩnh vực tài nguyên nước quy định tại Nghị định số 25/2008/NĐ-CP và tăng cường mối liên kết, mởi rộng hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Bộ để xây dựng ngnahf kinh tế – kỹ thuật về tài nguyên vững mạnh.

– Rà soát, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường thu hút cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực tài nguyên nước mặt, đặc biệt là đào tạo cán bộ ở nước ngoài.

– Chủ động nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và trình Bộ các nhiệm vụ mở mới về tài nguyên nowcj; phối hợp với các đơn vị cso liên quan để thực hiện quy hoạch và điều tra tài nguyên nước các lưu vực sông: Cầu, Nhuệ – Đáy và hệ thống sông Đồng Nai; phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam để sớm hình thành các dự án, nhiệm vụ thực hiện tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Đề án 47) và đề án hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020 (Đề án 80).

– Phối hợp với cục quản lý tài nguyên nước xây dựng các định mức kinh tế – kỹ thuật phục vụ cho các dự án, nhiệm vụ của ngành tài nguyên nước; tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về tài nguyên nước.

– Chủ động rà soát chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trung tâm để trình Bộ bổ sung nhiệm vụ khảo sát, thăm dò khoáng sản.