Ban Quan trắc tài nguyên nước đã từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức

IMG_2014062331665Ban Quan trắc tài nguyên nước là một trong 07 phòng ban trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; được thành lập ngày 02 tháng 12 năm 2013 theo Quyết định số 233/QĐ-TNNQG của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Trung tâm quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động về quan trắc tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

Trong đó, nhiệm vụ thường xuyên của Ban Quan trắc tài nguyên nước là:

Thứ nhất, chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện việc quản lý, xây dựng và vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước; đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về công tác quan trắc, giám sát và bảo vệ tài nguyên nước.

Thứ hai, chủ trì thiết kế, vận hành, duy trì, nâng cấp, điều chỉnh, sửa chữa mạng lưới trạm, điểm, công trình, thiết bị quan trắc tài nguyên nước; chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất về chuyên môn, kỹ thuật và nội dung thực hiện nhiệm vụ quan trắc, tổng hợp số liệu, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; trình Tổng Giám đốc các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện.

Thứ ba, chủ trì thẩm định nội dung chuyên môn và thường trực Hội đồng nghiệm thu hồ sơ sản phẩm các đề án, dự án, nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước do các đơn vị trực thuộc Trung tâm thực hiện; hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ về quan trắc, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước đối với các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Thứ tư, thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ và các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về quan trắc, giám sát, bảo vệ tài nguyên nước; tham gia xây dựng chiến lược tài nguyên nước; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước.

Thứ năm, phối hợp thực hiện công tác hợp tác quốc tế về quan trắc, giám sát, bảo vệ tài nguyên nước; thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

Hiện tại, bộ máy lãnh đạo của Ban Quan trắc tài nguyên nước gồm 01 Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, giàu kinh nghiệm. Tuy là Ban trẻ nhất trong 07 phòng ban trực thuộc Trung tâm, song Ban Quan trắc tài nguyên nước luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trong những nền tảng vững chắc đưa Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ngày càng phát triển vững mạnh.

(Hồng Nhung – NAWAPI)