Báo cáo kết quả dự án Điều tra đánh giá tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng do Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện

Ngày 06/12/2017 tại Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã diễn ra cuộc họp Báo cáo kết quả dự án “Điều tra đánh tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng”. Dự án cho ông Phạm Bá Quyền làm chủ nhiệm hợp phần.

bai129

Tại cuộc họp, ông Phạm Bá Quyền đã trình bày kết quả thực hiện dự án. Dự án Điều tra đánh tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng” do Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện tại 9 đảo, cụm đảo lớn là: Cụm đảo Cô Tô – Vĩnh Thực; Cụm đảo Vân Đồn; Cụm đảo Bạch Long Vĩ; Cụm đảo Cồn Cỏ; Cụm đảo Lý Sơn; Cụm đảo Phú Quý; Cụm đảo Côn Đảo; Cumkj đảo Hòn Khoai; Cụm đảo Thổ Chu.

Mục tiêu tổng quát là Điều tra, đánh giá bổ sung tài nguyên nước của một số đảo và cụm đảo Việt Nam nhằm tạo điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế đảo, kết nối các đảo với đất liền và bảo vệ vững chắc vùng biển của Tổ quốc. Mục tiêu cụ thể – Đánh giá được chi tiết đặc điểm phân bố, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững và bảo vệ tài nguyên nước ở một số đảo và cụm đảo Việt Nam; Tạo lập các thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước dưới đất làm cơ sở xây dựng một số công trình cấp nước phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Kết quả thực hiện dự án trên 9 đảo, cụm đảo lớn đều xác định được hiện trạng, tổng lượng tài nguyên nước mặt; tiềm năng tài nguyên nước dưới đất tại các đảo và đưa ra các định hướng kĩ thuật sử dụng nguồn nước tại 9 đảo, cụm đảo lớn.