Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam đẩy mạnh chức năng liên kết, tuyên truyền thông tin của tổ chức lưu vực sông

Phát triển cho Hệ thống Hồ sơ công việc (HSCV) của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Với mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các bên, hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Theo đó, đối tượng sử dụng Hệ thống thông tin sẽ được chia thành 3 nhóm chính theo thứ tư ưu tiên, bao gồm: Một là, các Lãnh đạo Uỷ ban, Uỷ viên, các Bộ ngành thành viên liên quan và các đầu mối giúp việc các Lãnh đạo Uỷ ban, Uỷ viên, các Bộ ở các Bộ, ngành, địa phương (Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long). Hai là, các Lãnh đạo, cán bộ trực tiếp sử dụng, giám sát, vận hành Hệ thống thông tin tại Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam. Ba là, các đối tác quan tâm khác.

Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam sẽ tập trung thông tin giới thiệu về lưu vực sông Mê Công, hiện trạng và thông tin cập nhật về những thay đổi trong lưu vực; hoàn thiện quy trình nghiệp vụ trong xử lý hồ sơ văn bản theo thể thống nhất xuyên suốt và liên thông với trục văn bản điện tử quốc gia. Ngoài ra, Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử còn được phát triển thêm chức năng xin ý kiến theo các chủ đề có liên quan đối với các thành viên, uỷ viên Uỷ ban cũng như cung cấp thông tin về Uỷ hội sông Mê Công quốc tế và các lĩnh vực hợp tác, chương trình công tác và các kết quả hợp tác; các báo cáo (không mật) về các kết quả nghiên cứu của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam và Văn phòng thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam; Các thông tin liên quan khác (thông báo, lịch họp…).

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết, Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử sẽ được triển khai xây dựng ngay trong quý đầu năm 2021. Việc tận dụng nền tảng xây dựng hệ thống và các kinh nghiệm thu được trong quá trình triển khai Hệ thống Hồ sơ công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng giúp cho người dùng không bị bỡ ngỡ, có thể nhanh chóng làm quen với các chức năng xử lý văn bản và hồ sơ điện tử trên hệ thống. Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử hoàn thiện sẽ giúp Ủy ban thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ của một tổ chức phối hợp liên ngành và chức năng thông tin, truyền thông của tổ chức lưu vực sông.

Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử này cũng sẽ được tích hợp lên trên trang thông tin điện tử của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam. Trong thời gian vận hành ban đầu, các khoá đào tạo, tập huấn kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết sẽ được triển khai ở Hà Nội, Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên cho các thành viên, uỷ viên Uỷ ban cũng như các cán bộ đầu mối các sở ban ngành liên quan…. Sau đó, Hệ thống sẽ tiếp tục được phát triển qua phần mềm trên các hệ điều hành di động phổ biến như IOS và Android trong tương lai.